Pripomienkové konanie: Správa o geotermálnom prieskume územia SR

11.05 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Správa o geotermálnom prieskume územia SR

V pláne práce vlády SR na rok 2006 sa nachádza úloha označená ako Júl/3, podľa ktorej má Ministerstvo životného prostredia SR predložiť do vlády SR v termíne do 31. 7. 2006 materiál: Správa o geotermálnom prieskume územia Slovenskej republiky.

Geotermálna energia je obnoviteľným zdrojom energie, ktorý vedie aj k zníženiu spotreby fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a zemný plyn. Jej využívanie teda znižuje zaťaženie životného prostredia emisiami, ktoré vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív.

Predložený materiál v úvodnej časti pojednáva o medzinárodných a slovenských dokumentoch a právnych aktoch, ktoré podnecujú k zvýšeniu využívania geotermálnej energie na úkor spotreby fosílnych palív. V ďalších častiach pojednáva o výskume a prieskume geotermálnej energie v SR, ktoré sa začali systematicky realizovať v roku 1971 a plynule pokračujú do súčasnosti.

Príloha č. 1 je mapou, ktorá vyjadruje, ktoré časti SR sú perspektívne na výskyt a využívania geotermálnej energie, v mape je vyznačených 26 takýchto oblastí. Príloha č. 2 dáva prehľad o dosiahnutých výsledkoch, ktoré sa získali na základe doteraz realizovaných 116 geotermálnych vrtov.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: 23. 05. 2006

Zdroj
: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky