Pripomienkové konanie: Návrh zákona o založení akciovej spoločnosti Lesy Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

05.01 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o založení akciovej spoločnosti Lesy Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh zákona o založení akciovej spoločnosti Lesy Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe úlohy podľa bodu B.6. uznesenia vlády SR č. 1084 z 10. novembra 2004 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1330/2004 prijatého na 32. schôdzi Národnej rady SR, ktorá vládu SR požiadala o predloženie tohto návrhu zákona priamo nadväzujúceho na legislatívny zámer návrhu zákona o založení akciovej spoločnosti Lesy Slovenskej republiky schválený vládou SR uznesením č. 715 z 21. septembra 2005. Následne ho 9. novembra 2005 uznesením č. 1962 vzala na vedomie Národná rada Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je umožnenie zmeny právnej formy štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky na akciovú spoločnosť so 100 % účasťou štátu a vytvorenie podmienok (legislatívneho prostredia) na realizáciu a zabezpečenie transformácie tejto organizácie. Účelom zákona je upraviť spôsob založenia, vznik, postavenie, právne pomery a ďalšie fungovanie spoločnosti (vrátane určenia niektorých práv a povinností), ktorej prvoradým cieľom bude zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.

Cieľom transformácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky je vytvorenie modernej a prosperujúcej spoločnosti, ktorej hlavnou úlohou je efektívne spravovanie zvereného, ako aj spravovaného majetku, racionálne využívanie všetkých zdrojov a prostriedkov a zabezpečenie požiadaviek spoločnosti pri dodržaní a rozvíjaní zásad trvalo udržateľného rozvoja. Vychádza sa pritom z predpokladu, že spoločnosť bude hospodáriť v lesoch (spravovať ich) vo vlastníctve štátu a zároveň vykonávať činnosti vo verejnom záujme, za čo štát nebude poberať priamy odvod ako nájom, ale bude postupovať štandardným spôsobom, t. j. formou vyplatenia dividend z dosiahnutého zisku. Pretože však ide o obchodnú spoločnosť, ktorú budú výkony vo verejnom záujme zaťažovať a zároveň znižujú predpoklad investícií do jej rozvoja, je potrebné, aby zákon o založení akciovej spoločnosti riešil uhrádzanie týchto nákladov spoločnosti...Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: do 25. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky