Pripomienkové konanie: Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

18.09 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

Dňa 13. decembra 2005 bol návrh zákona predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR, ktorá odporučila vypracovať úplné znenie zákona, resp. vypracovať nový návrh zákona. Na základe uvedeného záveru, Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo nový návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2003 a jeho prijatím bol dosiahnutý základný cieľ, ktorým bolo v období pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii úplne zosúladiť veterinárnu legislatívu Slovenskej republiky s acquis communautaire Európskej únie vo veterinárnej oblasti. Prijatím uvedeného zákona sa vytvoril priestor na ustanovenie požiadaviek vo veterinárnej oblasti, ktorý umožnil úplné prebratie veterinárnej legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie a jej následnú úplnú implementáciu v Slovenskej republike.

Zákon č. 488/2002 Z. z. bol menený a doplnený v súvislosti so zmenami legislatívy Európskeho spoločenstva s cieľom naplniť záväzky, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Cieľom predloženého nového znenia návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti je zosúladiť platnú právnu úpravu, upraviť veterinárne požiadavky a vytvoriť podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Navrhovaný nový zákon vytvára priestor pre implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na overovanie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Navrhovaný zákon reflektuje aj na ďalšie zmeny legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, identifikácie a registrácie zvierat v oblasti dovozov z tretích krajín, vývozov do tretích krajín, tranzitov cez Európske spoločenstvo a obchodu v rámci Európskeho spoločenstva a v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej právnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: Do 20.9.2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky