Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. ...

30.11 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. ...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.
Uznesenie vlády uložilo ministrovi životného prostredia do 31. decembra 2006 predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., ktorou by sa tento zákon v § 4 odsek 4 zosúladil so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonmi, ktoré upravujú pôsobenie ostatných štátnych fondov tak, aby návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu schvaľovala vláda na návrh ministra životného prostredia.

Návrh zákona mení a dopĺňa okrem § 4 ods. 4 aj iné ustanovenia, ktorých úprava vyplynula z dvojročných skúseností fungovania Environmentálneho fondu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na stav a kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia, ako i na obyvateľov a podnikateľskú sféru.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 6. 12. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky