Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

29.09 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., je predkladaný do legislatívneho procesu na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006.


Dôvodom na jeho predloženie a následné prijatie je nutnosť odstrániť duplicitu medzi právnou úpravou podľa zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č.587/2004 Z. z. a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky, vykonávacích rozhodnutí Komisie č. 2000/728/ES, č. 2000/729/ES, č. 2000/730/ES a č. 2000/731/ES, ktoré spolu tvoria schému (systém) Európskeho spoločenstva, umožňujúcu dobrovoľnú účasť niektorých subjektov, najmä výrobcov a poskytovateľov služieb na určitom spôsobe proaktívneho environmentálne vhodného správania.

Nadobudnutím platnosti Zmluvy o prístupe Slovenskej republiky k Európskej únii sa uvedené nariadenie ako aj rozhodnutia stali záväznými a priamo použiteľnými aj na území Slovenskej republiky. Zároveň vznikla potreba upraviť znenie citovaného zákona s ohľadom na skúsenosti získané počas jeho takmer štvorročnej aplikácii v praxi.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 13. 10. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky