Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene niektorých zákonov

05.01 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene niektorých zákonov

V Zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch schválenom 23. júna 2005 Národnou radou SR, nie sú dostatočne doriešené niektoré ustanovenia, ktoré pri aplikácii zákona spôsobujú v praxi mnohé problémy a neumožňujú zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch v súlade princípmi trvalo udržateľného rozvoja, prípadne nedostatočne zohľadňujú súčasný stav v majetkovoprávnom usporiadaní lesných pozemkov a zároveň nezohľadnili negatívne dopady ich prijatia dopady na štátny rozpočet.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR preto predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene niektorých zákonov, ktorý rieši odstránenie deformácií pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery. Zároveň sa upresňujú podmienky výkonu odbornej správy lesov.

Predložený návrh zákona zároveň rieši problematiku príspevkových organizácií, keď v oblasti lesníctva do 31. 12. 2005 pôsobili v rezorte pôdohospodárstva tri príspevkové organizácie - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen, ktoré splynuli do Národného lesníckeho centra. Na základe splynutia sa Národné lesnícke centrum stáva právnym nástupcom zanikajúcich príspevkových organizácií v plnom rozsahu ich práv a povinností, preto je potrebné platné právne predpisy upravujúce doterajšiu činnosť a povinnosti zanikajúcich organizácií zmeniť.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: do 25. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky