Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat...

02.11 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat...

Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je predkladaný podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006 a na základe plnenia záväzkov voči Európskej Komisii a Európskemu spoločenstvu podľa Zmluvy o pristúpení k Európskemu spoločenstvu


Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je úprava podrobností o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, vyplývajúca z prebratia Smernice Rady 2005/24/ES zo 14. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/328/EHS týkajúca sa inseminačných staníc na skladovanie spermy a používania vajíčok a embryí čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka.

Predkladaný návrh zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je v rámci legislatívy Európskeho spoločenstva plne harmonizovaný.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: Do 08. 11. 2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky