Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účelom predkladaného návrhu zákona je zmena niektorých ustanovení zákona z dôvodov vyplývajúcich z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy, najmä v oblasti preukazovania pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácie exemplárov. Prax si vyžiadala aj zmeny týkajúce sa sankcií za porušenie zákona, ochranného opatrenia zhabanie exemplára a zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa správy majetku štátu.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu požiadaviek praxe na zmeny najmä v oblasti preukazovania pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácie exemplárov, úloh ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov, sankcií za porušenie zákona, ochranného opatrenia zhabanie exemplára a správy majetku štátu.

Návrh zákona presnejšie formuluje povinnosti dané zákonom, zavádza úpravy, ktoré prispievajú k jednoznačnosti niektorých ustanovení a odstraňuje nezrovnalosti, ktoré sa vyskytli v legislatívnom procese.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 9. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky