Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR ktorým sa dopĺňa výnos MP SR z 13.4.2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného...

03.10 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR ktorým sa dopĺňa výnos MP SR z 13.4.2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného...

Návrh výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu MP SR č. 1467/2006-100, vypracovalo MP SR na základe uznesenia vlády SR č. 506 zo dňa 7. júna 2006 k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2005 a rozdeleniu výsledku hospodárenia za rok 2005.


V roku 2006 sa vyskytli v niektorých lokalitách Slovenskej republiky v mesiacoch apríl až jún mohutné povodne a podmáčania v dôsledku topiaceho sa snehu alebo ľadu, vyliatím sa riek z korýt, hrádzí alebo nadmernými zrážkami, ktoré spôsobili poľnohospodárom značné škody. Uznesenie vlády SR č. 506 ukladá ministrovi pôdohospodárstva zabezpečiť prevod nenávratného finančného príspevku z hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2005 pre rozpočtovú kapitolu MP SR na účely použitia objemu 200 mil. Sk na riešenie náhrad škôd spôsobených povodňami.

Návrh výnosu bol vypracovaný v súlade s Pokynom Spoločenstva pre štátnu pomoc v poľnohospodárskom sektore č. 2000/C 28/2. Po schválení návrhu výnosu v Stálej komisii pre finančné právo, bude predmetný návrh výnosu prostredníctvom MF SR ako gestora pre štátnu pomoc predložený na notifikáciu DG AGRI.

Prijatie nariadenia vlády SR je plnením záväzkov SR vyplývajúcich pre danú oblasť z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: Do 10. 10. 2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky