Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

16.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

Prchavé organické látky (VOC - volatile organic compounds) patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok, ktoré negatívne ovplyvňujú čistotu ovzdušia. Popri vlastnom negatívnom vplyve na kvalitu ovzdušia sa podieľajú tieto látky aj na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón.

Dôležitým zdrojom emisií prchavých organických zlúčením sú zariadenia a činnosti, kde sa používajú pri technologických operáciách organické rozpúšťadlá. Európska únia v marci 1999 prijala smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/13/ES o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach. Nadväzne na citovanú smernicu prijala Európska únia smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/42/ES o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel, ktorá určuje maximálny obsah organických rozpúšťadiel vo vybraných typoch náterových látok a výrobkoch. Ide o náterové látky s dekoratívnym, funkčným a ochranným účelom, ktoré sa používajú na natieranie budov, ich úpravu a zariaďovanie a materiály používané na lakovanie automobilov alebo ich časti pri ich oprave, konzervovaní alebo dekorovaní mimo výrobného procesu.

Predkladaným návrhom vyhlášky sa preberá citovaná smernica.

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č.230/2005 Z.z.

Ročné náklady na výkon kontroly dodržiavania požiadaviek sa odhadujú od roku 2007 na sumu 5 mil. Sk. Uvedené finančné prostriedky použije Slovenská inšpekcia životného prostredia na odber a analýzy regulovaných výrobkov. Tieto finančné prostriedky sa už uplatnili pri schvaľovaní zákona č. 571/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Z dôvodu zvýšených nákladov výrobcov farieb a lakov sa predpokladá cca 20% -ný nárast spotrebiteľských cien určitých farieb a lakov a výrobkov určených na povrchovú úpravu vozidiel. Predmetný finančný dopad je súčasťou dôvodovej správy k zákonu č. 571/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.

Návrh vyhlášky bude mať kladný vplyv na životné prostredie z dôvodu, že ustanovuje požiadavky na ochranu ovzdušia.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 10. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky