Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Ostrovné lúky

15.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Ostrovné lúky

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky.

Za chránené vtáčie územia sa vyhlasujú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky je zachovanie biotopov týchto druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj ich prežitia a rozmnožovania: sokola červenonohého (Falco vespertinus), pre ktorého je CHVÚ Ostrovné lúky jedno z troch najvýznamnejších území na Slovensku na hniezdenie, strakoša kolesára (Lanius minor) a ľabtušky poľnej (Anthus campestris), ktorých v území pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie. V minulosti tu hniezdil aj drop fúzatý (Otis tarda), ktorý má v území nepravidelný výskyt.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj podrobnejšie odôvodnenie s doložkou finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 15. 12. 2005Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky