Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Medzibodrožie

15.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Medzibodrožie

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie, sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Medzibodrožie.

Za chránené vtáčie územia sa vyhlasujú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, bučiaka trsťového, datľa hnedkavého, datľa prostredného, haje tmavej, hrdličky poľnej, bučiaka nočného, chochlačky bielookej, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, kane popolavej, krutihlava hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielokrkého, muchára sivého, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybára bahenného, rybára čierneho, rybárika riečneho, škovránka stromového, strakoša červenochrbtého, strakoša kolesára, včelára lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej, výrika lesného a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania.


Súčasťou predkladaného materiálu je aj podrobnejšie odôvodnenie s doložkou finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 5.1.2006Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky