Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dubnické štrkovisko

16.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dubnické štrkovisko

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Dubnické štrkovisko sa vyhlasuje na ochranu (zachovanie) biotopov vtáka európskeho významu - rybára riečneho, ako aj na zabezpečenie jeho prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Dubnické štrkovisko jedným z troch najvýznamnejších hniezdnych území rybára čierneho na Slovensku. Zároveň sa návrhom vyhlášky ustanovuje vymedzenie hraníc CHVÚ Dubnické štrkovisko a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany - na biotopy druhu vtáka, na ochranu ktorého sa chránené vtáčie územie vyhlasuje (§ 26 ods. 5 zákona).

Vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí dňa 9. júla 2003 uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované CHVÚ Dubnické štrkovisko.

S ohľadom na požiadavky článku 2 smernice o vtákoch sa navrhuje vymedzenie CHVÚ Dubnické štrkovisko tak, aby sa v ňom dali vhodne skĺbiť požiadavky vyplývajúce z ekologických nárokov jednotlivých druhov vtákov, pre ktoré je oblasť vymedzená s hospodárskymi a inými záujmami v území. Pri spracovaní vyhlášky sa vychádzalo z najnovších vedeckých poznatkov o špecifických podmienkach tejto oblasti, ktorú si vyžaduje ochrana biotopov vyššie uvedeného druhu vtáka.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 9. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky