Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dolné Považie

16.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dolné Považie

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Cieľom ochrany v CHVÚ je zachovanie a obnova ekosystémov významných pre druhy vtákov, pre ktoré je oblasť vyhlásená v ich prirodzenom areáli rozšírenia, ako aj zaistenie podmienok pre zachovanie populácie týchto druhov v priaznivom stave z hľadiska ich ochrany. Stav druhu z hľadiska ochrany je považovaný za priaznivý, keď údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu, prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie jeho populácie (§ 5 ods. 1 zákona).

Rozhodujúce pre zachovanie populácie druhov vtákov je preto zachovanie, prípadne zlepšenie ekologického stavu biotopov, na ktoré sú tieto druhy viazané.

Vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí dňa 9. júla 2003 uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované CHVÚ Dolné Považie.

CHVÚ Dolné Považie sa vyhlasuje na ochranu (zachovanie) biotopov týchto vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj na zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania: ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého a strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Zároveň sa návrhom vyhlášky ustanovuje vymedzenie hraníc CHVÚ Dolné Považie a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany - na biotopy vyššie uvedených druhov vtákov, na ochranu ktorých sa chránené vtáčie územie vyhlasuje (§ 26 ods. 5 zákona).

S ohľadom na požiadavky článku 2 smernice o vtákoch sa navrhuje vymedzenie CHVÚ Dolné Považie tak, aby sa v ňom dali vhodne skĺbiť požiadavky vyplývajúce z ekologických nárokov jednotlivých druhov vtákov, pre ktoré je oblasť vymedzená s hospodárskymi a inými záujmami v území (najmä poľnohospodárstvo a pod.). Pri spracovaní vyhlášky sa vychádzalo z najnovších vedeckých poznatkov o špecifických podmienkach tejto oblasti, ktorú si vyžaduje ochrana biotopov vyššie uvedených druhov vtákov.
Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 9. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky