Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky

09.05 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky.

Za chránené vtáčie územia sa vyhlasujú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Trnavské rybníky je zachovanie biotopov týchto druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj podmienok ich prežitia a rozmnožovania - hrdzavky potápavej, kane močiarnej a bučiačika močiarneho. Pre hrdzavku potápavú sú Trnavské rybníky jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku na hniezdenie tohto druhu potápavej kačice.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj podrobnejšie odôvodnenie s Doložkou finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: 25. 05. 2006


Zdroj
: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky