Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty

30.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty

Medzi dôležité povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré vyplývajú zo zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov patrí povinnosť dodržiavať určené emisné kvóty. Ministerstvo životného prostredia SR je zmocnené podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanoviť národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, ktoré vydá pre príslušné obchodovateľné obdobie v členení podľa okresov.

Emisné kvóty ustanovuje ministerstvo pre Slovenskú republiku v členení na jednotlivé okresy.
Takto ustanovené emisné kvóty sú potom rozhodnutiami príslušných orgánov ochrany ovzdušia (obvodné úrady životného prostredia) rozpísané na jednotlivé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spadajú pod režim zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Emisné kvóty sa určujú s cieľom regulovať celkové množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky v súlade s potrebami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv na ochranu ovzdušia, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Národný emisný strop je maximálne množstvo znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok antropogénneho pôvodu vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré sa môžu v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia zo všetkých zdrojov na území Slovenskej republiky. Národné emisné stropy vychádzajú zo záväzných medzinárodných dokumentov na ochranu ovzdušia, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Slovenská republika je zmluvnou stranou Protokolu o ďalšom znižovaní emisií síry prijatého k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979. Podľa tohto Protokolu sa zmluvné strany zaviazali, že budú obmedzovať a znižovať svoje emisie síry za účelom ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred negatívnymi účinkami, najmä pred účinkami okyslenia a v rokoch 2000, 2005 a 2010 znížia svoje emisie síry na konkrétne dohodnuté množstvá.

Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z r. 1979 ešte ďalej znižuje národný strop emisií oxidov síry v roku 2010 a ustanovuje emisné stropy pre ďalšie znečisťujúce látky.

Návrhom vyhlášky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty, sa vytvoria legislatívne predpoklady na zabezpečenie splnenia týchto záväzkov.

V navrhovanej vyhláške sú určené emisné kvóty oxidu siričitého v členení podľa okresov iba pre povinných účastníkov systému obchodovania podľa prílohy č. 1, tabuľky C zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 17. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky