Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity ...

16.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity ...

Predmetom návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES.

Zo zoznamu zariadení a činností sa vypúšťa činnosť - prestriekavanie vozidiel a autoopravárenstvo.
Obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín pri tejto činnosti bude zabezpečované nie prostredníctvom dodržiavania emisných limitov, ale používaním náterových látok a ostatných materiálov používaných v autoopravárenstve s určeným maximálnym obsahom rozpúšťadiel, ktoré sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES a ktorá bude transponovaná v novej vyhláške MŽP SR o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch určených na povrchovú úpravu vozidiel, ktorá sa pripravuje súčasne s touto vyhláškou.

Predmetom návrhu vyhlášky sú aj ďalšie úpravy s cieľom upresniť a zosúladiť niektoré ustanovenia so smernicou 1999/13/ES.

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č.230/2005 Z.z.

Návrh vyhlášky nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, na obyvateľstvo a na podnikateľské prostredie.

Návrh vyhlášky bude mať kladný vplyv na životné prostredie tým, že konkretizuje požiadavky na ochranu ovzdušia vplývajúce zo zákona o ovzduší.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 10. 1. 2006Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky