Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava

17.05 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Sĺňava.

Za chránené vtáčie územia sa vyhlasujú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Sĺňava je zachovanie biotopov týchto druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj ich prežitia a rozmnožovania: Rybára riečneho (Sterna hirundo), čajky čiernohlavej (Larus melanocephalus) a čajky sivej (Larus canus), pretože Sĺňava je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie prvých dvoch druhov a jedným z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie čajky sivej.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj podrobnejšie odôvodnenie s doložkou finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: 06. 06. 2006

Zdroj
: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky