Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

30.11 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Slanské vrchy.
Za chránené vtáčie územia sa vyhlasujú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia priaznivého stavu ich biotopov a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov týchto druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj ich prežitia a rozmnožovania: orla kráľovského (Aquila heliaca), výra skalného (Bubo bubo), bociana čierneho (Ciconia nigra), orla krikľavého (Aquila pomarina), včelára lesného (Pernis apivorus,) ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos), ďatľa prostredného (Dendrocopos medius), sovy dlhochvostej (Strix uralensis), penice jarabej (Sylvia nisoria), muchárika červenohrdlého (Ficedula parva), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), strakoša červenochrbtého (Lanius collurio), pretože Slanské vrchy sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre ich hniezdenie, a pre tieto druhy vtákov európskeho významu a biotopy týchto sťahovavých druhov vtákov: orla skalného (Aquila chrysaetos), lelka lesného (Caprimulgus europaeus), škovránka stromového (Lullula arborea), jariabka hôrneho (Bonasa bonasia), prepelice poľnej (Coturnix coturnix), žltochvosta lesného (Phoenicurus poenicurus), krutihlava hnedého (Jynx torquilla), muchára sivého (Muscicapa striata), hrdličky poľnej (Streptopelia turtur), pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torquata), chriašteľa poľného (Crex crex), žlny sivej (Picus canus) a ďatľa čierneho (Dryocopus martius), pretože tu pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie týchto druhov.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj podrobnejšie odôvodnenie s doložkou finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Očakávané finančné dopady budú v rozpočte Slovenskej republiky riešené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 15. 12. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky