Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ...

18.05 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ...

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov sa vypracoval v súvislosti s povinnosťou zosúladenia národnej legislatívy s legislatívou Európskej únie.

Na nesúlad jednotného prístupu k vydávaniu poľovných lístkov pre občanov Slovenskej republiky a občanov Európskej únie bolo Ministerstvo pôdohospodárstva SR upozornené Generálnym sekretárom Európskej komisie. Upozornenie obsahuje výhrady k výške správneho poplatku za vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt oproti občanovi členského štátu Európskej únie. Výška správnych poplatkov za vydanie poľovného lístka je určená v položke č. 37 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pre potreby zosúladenia správnych poplatkov s obsahom Prístupovej zmluvy k EÚ sa navrhuje upraviť znenie § 20 a § 21 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

Súčasťou predkladanej zmeny je aj úprava a upresnenie hodnotenia bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby, ktorej sa môže odoprieť vydanie poľovného lístka. Návrh zmeny vyplýva z novej právnej úpravy problematiky o zbraniach a strelive v právnom systéme Slovenskej republiky.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: do 2. 6. 2006


Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky