Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Návrh postupu SR v súvislosti s Rozhodnutím EK zo dňa 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót, predloženého SR podľa smernice EP...

04.12 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh postupu SR v súvislosti s Rozhodnutím EK zo dňa 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót, predloženého SR podľa smernice EP...

Materiál sa predkladá z dôvodu potreby určenia ďalšieho postupu ako reakcie Slovenskej republiky na rozhodnutie Európskej komisie znížiť celkový objem emisných kvót pre SR o 10 387 739 ton oxidu uhličitého ročne na obdobie 2008 - 2012 oproti navrhovanému množstvu, čo predstavuje zníženie o 25%.
Európska únia v záujme splnenia redukčných záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu prijala v októbri 2003 smernicu 2003/87/ES, ktorou sa ustanovuje schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Jednou zo základných podmienok funkčnej schémy obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 572/2004 Z. z je príprava plánu prideľovania emisných kvót pre jednotlivé prevádzky: NAP1 na obdobie rokov 2005-2007 a NAP2 na obdobie 2008-2012.

V roku 2005 bolo pre 175 zdrojov v schéme schválené množstvo kvót vo výške 30 470 677 ton CO2. Overené emisie zo zdrojov v schéme za rok 2005 boli v celkovom objeme 25 237 739 ton. Rozdiel medzi prideleným množstvom kvót a skutočnými emisiami predstavoval 5 238 908 ton.
Plán na druhé obchodovateľné obdobie mal byť každým členským štátom predložený Európskej komisii do 30. júna 2006.

Slovenská republika predložila NAP2 Európskej komisii 18. augusta 2006. Komisia plán preštudovala a vyžiadala si doplňujúce informácie, ktoré boli komisii zaslané v priebehu októbra 2006. Na základe týchto podkladov pripravila komisia návrh rozhodnutia k národnému alokačnému plánu Slovenskej republiky (a ďalších 9 krajín), ktoré bolo prijaté kolégiom komisárov a zverejnené 29. 11. 2006. Na rozdiel od procesu prijímania rozhodnutia k NAP1 bol tentoraz postup komisie odlišný v tom, že v období po predložení návrhu plánu a odoslaní požadovaných doplňujúcich informácií už neprebehli bilaterálne rokovania medzi EK a SR, ale bolo zverejnené priamo konečné rozhodnutie komisie.

Plán Slovenskej republiky na obdobie 2008 - 2012 sa pripravoval od novembra 2005 v úzkej spolupráci s dotknutými podnikmi. Celkovo plán zahŕňa 183 zdrojov, pre ktoré SR navrhovala rozdeliť 39 460 789 ton ročne. S rezervou pre nové zdroje plán na obdobie 2008 - 2012 predpokladal kvóty vo výške 41 261 156 ton CO2 ročne. Európska komisia dňa 29. novembra 2006 rozhodla o znížení navrhovaného množstva kvót pre Slovenskú republiku na obdobie 2008 - 2012 o 10 387 739 ton CO2 ročne, to znamená celkové pridelené množstvo pre 183 zdrojov vrátane rezervy pre nové zdroje nesmie prevýšiť 30 912 261 ton CO2 ročne.

Vzhľadom na aktuálny stav ekonomického vývoja na Slovensku považujeme množstvo kvót v rozhodnutí Európskej komisie za nedostatočné. Nasledujúce skutočnosti neboli EK adekvátne zohľadnené:

  • Používanie údajov za jeden rok (2005) pre odhad emisií na 5-ročné obdobie považujeme za štatistický a ekonomický neopodstatnené v prípade krajín, ktoré nevykazujú ustálený ekonomický vývoj počas dlhších časových období.
  • Aj v prípade, že by sa použil údaj overených emisií za rok 2005 rozšírený o emisie zo zdrojov, ktoré neboli zahrnuté v NAP1, t. j. cca 27 miliónov ton CO2, pri priemernom ročnom raste emisií o 4 %, čo je nižší rast ako predpokladaný rast HDP, priemerná hodnota kvót na roky 2008 - 2012 vychádza zhruba na 33,2 miliónov ton CO2. K tomuto číslu je treba pripočítať emisie v dôsledku zvýšenia podielu fosílnych zdrojov na výrobe elektrickej energie a rezervu kvót pre nové, plánované zdroje vo výške 1,8 milióna ton ročne.
  • V predloženom NAP2 sú na základe definícií podľa Rozhodnutia komisie z 22. decembra 2005 zaradené aj nové prevádzky a zároveň sa pre niektoré aktivity rozšírila oblasť sledovaných emisií o technologické emisie - pre výrobne magnezitu predstavuje toto rozšírenie spolu objem 1, 185 mil. ton CO2 ročne.
  • Aktuálne údaje roku 2006 potvrdzujú, že mnohé prevádzky zaradené do Európskej schémy obchodovania NAP1 môžu mať už v rokoch 2006 a 2007 nedostatok emisných kvót na pokrytie emisií súvisiacich s nárastom ich výroby. Ďalšie neúmerné znižovanie emisných kvót by predstavovalo diskriminačné obmedzovanie ich ekonomického rastu bez reálneho legislatívneho podkladu.
  • V období 2008 - 2012 bude SR v dôsledku podmienok prístupovej zmluvy čeliť výrazným zmenám v štruktúre výroby elektrickej energie (odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice), a tým aj energetickej bezpečnosti krajiny s následnými dopadmi na zvýšenú tvorbu emisií. Náhrada výpadku elektrickej energie z jadrovej elektrárne V-1 výrobou z jestvujúcich fosílnych zdrojov bude predstavovať ročný nárast emisií v Slovenských elektrárňach Enel, a. s. v priemere o 3,9 milióna ton.
  • Ďalší technologický potenciál znižovania emisií je v súčasnosti veľmi limitovaný vzhľadom na nedávne investície, ktoré už spĺňajú prísne legislatívne požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia. Uhlíková náročnosť tvorby HDP sa od roku 1990 znížila z 2,72 na 1,39 v roku 2005.
  • V roku 2006 oproti očakávaniam pri príprave NAP1 sa zdynamizoval rast priemyselných odvetví (v marci 2006 index priemyselnej produkcie dosiahol úroveň 15,3 % namiesto predpokladaných 7,4 %. Najvyšší podiel na tomto raste má výroba automobilov).
  • Zjednodušený prístup k určovaniu celkového množstva kvót (predpoklady dynamiky rastu HDP a znižovania uhlíkovej náročnosti) nereflektuje zložitý ekonomický vývoj v SR a v krajnom prípade by takýto prístup mohol viesť k odchodu významných strategických investorov kvôli neprimeranému ohrozeniu ich konkurencieschopnosti.


Možné varianty riešenia


Variant A:
Vláda SR súhlasí s Rozhodnutím EK zo dňa 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót predloženého Slovenskou republikou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES, a na základe výsledkov analýz pracovnej skupiny navrhne postup, akým bude navrhované zníženie objemu emisných kvót na obdobie 2008 - 2012 premietnuté na úroveň prevádzok tak, aby sa minimalizovali ekonomické riziká a možné súdne spory s prevádzkovateľmi.

Variant B:

Vláda SR neakceptuje navrhované zníženie a navrhuje preskúmanie Rozhodnutia EK zo dňa 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót predloženého Slovenskou republikou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES, s perspektívou ďalších právnych krokov. Na základe výsledkov analýz pracovnej skupiny bude navrhnutý ďalší postup riešenia, vrátanie definície úloh a zodpovedností zainteresovaných subjektov.

V prípade prijatia rozhodnutia vlády uplatniť variant B je potrebné najneskôr do dvoch mesiacov od zverejnenia Rozhodnutia EK podať žalobu voči predmetnému rozhodnutiu.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 5. 12. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky