Pripomienkové konanie: Návrh postupnosti implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR

09.12 2005, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh postupnosti implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR

Ministerstvo životného prostredia SR predkladá uvedený materiál na základe požiadavky Európskej komisie, ktorá bola predložená pracovnej skupine na vysokej úrovni pre implementáciu Akčného plánu pre environmentálne technológie (Environmental Technologies Action Plan - ETAP).
Akčný plán pre environmentálne technológie slúži na podporu Lisabonskej stratégie v Európskej únii. Tento dokument definuje environmentálne technológie, prekážky, ktoré bránia používaniu týchto technológií a navrhuje spôsoby ich podpory.

Po schválení dokumentu boli Komisiou definované aktivity na podporu environmentálnych technológií. Tieto aktivity, ktoré sú uvedené v prílohe k predkladanému materiálu, sú zoradené do štyroch skupín, ktoré sú nazvané, cesta od výskumu k trhu, zlepšenie trhových podmienok, konať globálne a napredovanie.
Jednotlivé aktivity sú zamerané na podporu výskumu a vývoja, diseminácie, propagácie, finančnej podpory, zníženie rizika investícií, podporu zo strany verejného sektora, dobrovoľné nástroje na podporu environmentálnych technológií, vývoz a výmenu informácií.

Pri strednodobom hodnotení Lisabonskej stratégie pracovná skupina na vysokej úrovni pod vedením Wima Koka navrhla rozvinúť podporu environmentálnych technológií na európskej aj národnej úrovni. V správe "Prijať výzvy. Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť" vyzýva členské krajiny: "Členské štáty by mali zostaviť postupnosť implementácie ETAP, ktorá by identifikovala konkrétne opatrenia a termíny súvisiace najmä s dimenziou výskumu (predovšetkým technologických platforiem), a podporou MSP (rizikový kapitál) odstránením škodlivých dotácií."

Environmentálne technológie sú v Akčnom pláne pre environmentálne technológie definované ako všetky technológie, ktorých použitie je menej škodlivé pre životné prostredie ako využívanie zodpovedajúcich alternatívnych technológií. Takáto definícia pokrýva možnosť zapojenia takmer všetkých rezortov. Pri analýze potrieb Slovenska, materiál navrhuje sústrediť pozornosť na technológie pre oblasť:
- znižovania energetickej náročnosti výrob a výrobkov
- alternatívnych zdrojov energie a palív
- využitie odpadov ako zdroja energie
- a nové technológie na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Predkladaný materiál má za cieľ stanoviť možnosti podpory environmentálnych technológií v Slovenskej republike. Na základe analýzy súčasného stavu boli zosumarizované aktivity, ktoré slúžia, alebo môžu slúžiť na podporu environmentálnych technológií, predovšetkým z hľadiska finančného.
Je potrebné prehodnotiť priority vybraných programov a fondov tak, aby mohli byť podporované inovatívne technológie, ktoré majú menší dopad na životné prostredie.

Materiál stanovuje 12 úloh na podporu environmentálnych technológií. Štruktúra jednotlivých úloh je nasledovná: názov úlohy, zodpovedajúca aktivita podľa ETAP, popis existujúceho stavu, návrh opatrenia, merateľný ukazovateľ pokroku a kontakt na zodpovedný rezort.
Materiál, ktorého cieľom je prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia, neobsahuje zvýšené finančné požiadavky na štátny rozpočet a jeho realizácia nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Predkladaný materiál bol pripravený na základe podkladov vypracovaných členmi medzirezortnej pracovnej skupiny na implementáciu ETAP (zriadenej z iniciatívy SAŽP), v ktorej sú zastúpení pracovníci MŽP SR, SAŽP, COHEM Bratislava, MŠ SR, MH SR a MF SR.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: do 15.12.2005Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SRCopyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky