Pripomienkové konanie: Návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007 až 2013

09.05 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007 až 2013

Materiál "Národný strategický plán SR na roky 2007 - 2013" (NSP) predkladá na rokovanie vlády SR minister pôdohospodárstva na základe Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006 (úloha č. 5 na mesiac máj 2006). Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 (ďalej len NSP) je východiskovým dokumentom pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD).

Predložený dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované z EAFRD v programovom období 2007 - 2013.

NSP je vypracovaný v súlade s:

  • Nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (článok 11)
  • Rozhodnutím Rady (ES) o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programovacie obdobie 2007-2013) - (2006/144/ES)
  • Usmerneniami Komisie k tvorbe Národných strategických plánov


Samostatnou prílohou NSP je podrobná analýza hospodárskej, sociálnej a environmentálnej situácie vidieka SR. Analýza bola vypracovaná k stavu roku 2003, podľa rozhodnutia ministerskej skupiny pre prípravu strategických a programovacích dokumentov na obdobie 2007-2013. Do celkového návrhu NSP budú postupne zapracované aj závery Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007- 2013.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: do 12. 5. 2006


Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR


Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky