Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006

04.09 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky navrhuje zrušiť úlohu č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády SR na rok 2006 , schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1012 zo 14. decembra 2005.

Podľa neho vyplynula pre ministra pôdohospodárstva SR úloha predložiť na rokovanie vlády v mesiaci august materiál Analýza a hodnotenie zmien v produkčných a ekonomických charakteristikách poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu v nadväznosti na uplatňovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v rokoch 2004 - 2005.

Pri prerokovaní návrhu predmetného materiálu, ktorý bol komplexnejšie zameraný na hodnotenie rokov 2003 až 2005, bolo rozhodnuté v mesiaci júl 2006 v porade vedenia MP SR o zmene zameranie tohto materiálu. Konkrétne sa v súčasnosti pripravuje komplexnejšia a dlhodobejšia analýza vývoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu v období rokov 1998 až 2005, v rámci ktorej bude hodnotená problematika neustáleho poklesu stavov hospodárskych zvierat, najmä HD, ďalej rastlinná výroba, analýza podpôr do poľnohospodárstva a potravinárstva pred vstupom a po vstupe Slovenska do EÚ.

Pôjde o materiál analytického a rezortného charakteru, ktorý nie je potrebné schvaľovať vo vláde SR a ktorý poukáže na potrebu nasmerovania a uplatňovania nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v slovenskom poľnohospodárstve v rokoch 2007 až 2013 t. j. v čase nového plánovacieho obdobie EÚ.

V podstate možno konštatovať, že plné uplatňovanie nástrojov SPP EÚ bolo v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve realizované len v priebehu dvoch rokov. V nadväznosti na to aj zmeny v produkčných a ekonomických charakteristikách sa v plnej miere ešte nemohli prejaviť, resp. stabilizovať.

Slovensko už od svojho vstupu do EÚ (máj 2004) využilo možnosť ponúknutú európskou legislatívou uplatniť model jednotnej platby na plochu SAPS, ktorý môže a bude aj uplatňovať až do konca roku 2008. V zmysle reformy SPP EÚ z roku 2003 a prístupovej zmluvy, najneskôr od roku 2009, musia nové členské krajiny (aj Slovensko) v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 uplatniť systém tzv. jednotnej platby na farmu.

Komplexné hodnotenie zmien z titulu uplatňovania SPP EÚ v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve bude predložené na prerokovanie vo vláde SR v roku 2009. Konkrétne za roky 2002 až 2008 už bude možné reálnejšie analyzovať a zhodnotiť rozdiely v poľnohospodárskej prvovýrobe a v potravinárskom priemysle pred a po vstupe SR do EÚ.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: Do 13. 9. 2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky