Pripomienkové konanie: Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na dvanáste zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke

11.05 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na dvanáste zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke

Vláda Slovenskej republiky prerokovala 17. júna 1997 správu o účasti Slovenskej republiky v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL a prijala v tejto súvislosti uznesenie č. 435. V bode C.2. predmetného uznesenia uložila ministerke zahraničných vecí v spolupráci s ministrom životného prostredia zabezpečovať plnenie úloh a účasť Slovenskej republiky na zasadnutiach zmluvných strán dohovoru OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 a Dohody o uplatňovaní časti XI Dohovoru OSN o morskom práve z 29. júla 1994, ako aj na zasadnutiach Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno (MOMD).

Zhromaždenia MOMD sa konajú každoročne v Kingstone na Jamajke. Na dni 7. - 18. augusta 2006 je naplánované jeho 12. zhromaždenie. Jeho program je prílohou materiálu predkladaného na priponienkové konanie. Informácia o aktivitách a záujmoch Slovenskej republiky v rámci MOMD a Spoločnej organizácie Interoceanmetal je uvedená v Správe ku návrhu na vyslanie delegáta SR na dvanáste zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke.
Pre účasť na 12. zhromaždení MOMD je navrhovaný RNDr. Jozef Franzen, splnomocnenec vlády SR v Spoločnej organizácii Interoceanmetal. Menovaný zastával funkciu prezidenta 9. zhromaždenia MOMD v roku 2003 a je teda dostatočne skúsenou a rešpektovanou osobou v prostredí MOMD.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR
Termín pripomienkovania: 24. 05. 2006

Zdroj
: Ministerstvo životného prostredia SRCopyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky