Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. 1. 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. 2. 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. 3. 2006 rezortu MŽP SR...

30.11 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. 1. 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. 2. 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. 3. 2006 rezortu MŽP SR...

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 208 z 1. marca 2006 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 pozastavila prijímanie rozhodnutí o privatizácii a v tomto smere pozastavila aj procesy prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny návrh na udelenie výnimky z citovaných uznesení vlády SR z nasledovných dôvodov:

V zakladateľskej pôsobnosti rezortu životného prostredia je potrebné urýchlene doriešiť ukončenie procesu privatizácie štátneho podniku Hydroconsult, štátny podnik Bratislava z dôvodov negatívneho vplyvu na ekonomiku štátneho podniku. Návrh privatizačného projektu bol zaslaný Ministerstvu hospodárstva SR na realizáciu listom ministra životného prostredia číslo 1011/2005-min dňa 07. 09. 2005.

Rovnako je potrebné naďalej realizovať odplatné prevody prebytočného majetku štátu v správe štátnych podnikov po predchádzajúcom súhlase ministerstva, ktoré je zakladateľom podniku podľa §§ 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, pretože je pre činnosť štátnych podnikov nepotrebný.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 5. 12. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky