Pripomienkové konanie: Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 4. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ríme, Taliansko...

08.09 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 4. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ríme, Taliansko...

V dňoch 15. - 17. novembra 2006 sa bude konať v Ríme 4. stretnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, na ktorom bude mať svojich zástupcov aj Slovensko.
Vláda Slovenskej republiky
uznesením č. 263 z 10. apríla 2003 a následne aj Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 329 z 19. júna 2003 vyslovili súhlas s prístupom Slovenskej republiky k dohovoru. Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník OSN, dňa 9. septembra 2003. Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť dňa 8. decembra 2003. K dnešnému dňu je zmluvnou stranou 35 členských krajín EHK OSN a Európske spoločenstvo.

Cieľom dohovoru je v záujme trvalo udržateľného rozvoja na základe princípov medzinárodného práva a zvyklostí, najmä s prihliadnutím na zásady priateľských susedských vzťahov, reciprocity, nediskriminácie a dobrej vôle napomáhať aktívnej spolupráci medzi štátmi pri prevencii priemyselných havárií, pripravenosti na ne, pri ich efektívnom zdolávaní a obmedzovaní ich nepriaznivých účinkov, a to predovšetkým takých, ktoré môžu presiahnuť hranice štátov.

Koordinačným orgánom dohovoru v zmysle jeho čl. 18 je Konferencia zmluvných strán, ktorej zasadnutie sa koná najmenej raz za 2 roky. Zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa zúčastňuje na príslušných zasadnutiach konferencie i na ďalších akciách v rámci dohovoru (príprava plánov a dokumentov, činnosť pracovných skupín, cvičenia a pod.) a v tomto období je členom pracovnej skupiny pre implementáciu dohovoru.

Prvá konferencia dohovoru sa konala 22. - 24. novembra 2000 v Bruseli (Belgicko) ešte bez účasti delegácie Slovenskej republiky.

V druhej polovici roku 2002 boli zahájené práce na príprave prístupu Slovenskej republiky k dohovoru, ktoré rýchle napredovali. Na druhej konferencii, ktorá sa konala 6. - 8. novembra 2002 v Kišiňove (Moldavsko), bol zvolený zástupca Slovenskej republiky za člena výboru dohovoru, ako výraz uznania napredovania v prístupovom procese. Skúsenosti z prístupu Slovenska k dohovoru boli prezentované na subregionálnom workshope o implementácii Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, ktorý sa konal 13. - 15. marca 2003 v Jerevane (Arménsko).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Úradom civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky usporiadalo v dňoch 10. - 11. novembra 2003 v Bratislave Prvé konzultačné a tréningové stretnutie kontaktných miest určených na oznamovanie havárií a vzájomnú pomoc v rámci havarijného oznamovacieho systému tohto dohovoru za účasti delegátov z 22 krajín.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa podieľalo na stretnutí na vysokej úrovni Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v decembri 2005 v Ženeve a následne na medzinárodne podporovanom asistenčnom programe pre východoeurópske, kaukazské a stredoázijské krajiny (EECCA) a krajiny juhovýchodnej Európy (SEE) zameranom na podporu ich úsilia implementovať Dohovor EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií. Náklady spojené s účasťou členov delegácie na 4. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ríme budú hradené z rozpočtov vysielajúcich organizácií.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 22. 9. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky