Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Návrh na na zrušenie úlohy B.13. uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005, predložiť na rokovanie vlády návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií...

14.08 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrh na na zrušenie úlohy B.13. uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005, predložiť na rokovanie vlády návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií...

Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 779 zo 6. októbra 2005 k dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 uložilo ministrovi pôdohospodárstva v bode B. 13, v termíne do 31. októbra 2005 predložiť na rokovanie vlády Návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet.
Pre nedostatočný časový priestor potrebný na komplexné spracovanie materiálu bol na základe návrhu ministerstva pôdohospodárstva, predsedom vlády SR odsúhlasený presun termínu splnenia úlohy do 30. júna 2006. Materiál bol v druhej polovici júna pripravený na predloženie vláde SR, k čomu nedošlo z dôvodu konania predčasných parlamentných volieb.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa priebežne zaoberalo analýzou hospodárenia príspevkových organizácií a v záujme rozbehnutia transformačného procesu predložilo na rokovanie vlády SR koncom novembra 2005 zoznam príspevkových organizácií navrhnutých na premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Tento zoznam vláda schválila 30. novembra 2005 uznesením č. 937/2005 a uložila ministrovi pôdohospodárstva a ministrovi hospodárstva zabezpečiť transformačný proces do 31. decembra 2006.

Týmto Ministerstvo pôdohospodárstva SR splnilo prvú časť úlohy vyplývajúcu z bodu B. 13. uznesenia vlády SR č. 779/2005 bez kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet. Pri zhodnotení dopadu premeny vybraných príspevkových organizácii na neziskové organizácie rezort od roku 2007 už neráta s ich inštitucionálnym financovaním a predpokladá úsporu výdavkov určenú na financovanie príspevkových organizácií.

Vzhľadom na prebiehajúci transformačný proces je navrhované, aby vláda SR uznesením zrušila úlohu pod bodom B. 13. pre ministra pôdohospodárstva.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: Do 25. 8. 2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky