Pripomienkové konanie: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 až 2013

30.10 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: 	Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 až 2013

Materiál - návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 až 2013 (ďalej len NSPRV) predkladá na rokovanie vlády SR minister pôdohospodárstva na základe Programového vyhlásenia vlády SR z augusta 2006. Predstavuje východiskový dokument pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EAFRD).


Predložený dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007 - 2013. Stanovuje národné priority, ktoré budú v danom programovacom období spolufinancované z EAFRD.

NSPRV je vypracovaný v súlade s:

  • nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EAFRD;
  • rozhodnutím Rady (ES) o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programovacie obdobie 2007 - 2013) - (2006/144/ES);
  • usmerneniami Komisie k tvorbe národných strategický plánov.


Samostatnou prílohou NSPRV je podrobná analýza ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácie vidieka Slovenska vo vzťahu k tomuto dokumentu. Analýza bola vypracovaná k stavu roku 2003 podľa rozhodnutia ministerskej skupiny pre prípravu strategických a programovacích dokumentov na obdobie 2007 - 2013.

Materiál obsahuje nasledujúce kapitoly:

  • 1. Základné analýzy ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácie SR a stanovenie základných ukazovateľov,
  • 2. Celková stratégia, zohľadenie priorít Spoločenstva a stanovenie národných priorít,
  • 3. Stratégia podľa osí vrátane kvantifikovaných cieľov a vhodných monitorovacích a hodnotiacich ukazovateľov,
  • 4. Program rozvoja vidieka a jeho finančný rámec,
  • 5. Vnútorná a vonkajšia súdržnosť NSPRV a komplementarita s ostatnými nástrojmi Spoločenstva,
  • 6. Národná sieť rozvoja vidieka.


Pri návrhu jednotlivých činností, ktoré by mali byť podporené v programovacom období 2007 až 2013, sa vychádzalo z objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre Slovensko z EAFRD, relevantných požiadaviek sociálno-ekonomických partnerov, z vývoja implementácie súčasných programovacích dokumentov na podporu vidieka (Plán rozvoja vidieka SR 2004 - 2006 a sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006), ako i z podmienok vyplývajúcich z novej právnej úpravy Európskej únie pre oblasť rozvoja vidieka (ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o povinnom minimálnom vyčlenení prostriedkov na jednotlivé osi).

Predkladaný návrh NSPRV zohľadňuje výsledky rokovaní a stretnutí pracovných skupín vrátane výsledkov konzultácií so zástupcami Európskej komisie (august 2006).

Materiál bol schválený na rokovaní porady vedenia ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 5. októbra 2006.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: Do 31. 10. 2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky