Pripomienkové konanie: Národný program implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR

29.09 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Národný program implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR

Európsky dohovor o krajine, ktorý bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000, nadobudol účinnosť 1. marca 2004. Ide o prvý dohovor Rady Európy komplexne zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. K dohovoru k 30. júnu 2006 pristúpilo, alebo ho ratifikovalo 24 členských krajín Rady Európy, ďalších 9 členských krajín tento dohovor podpísalo.


Podľa uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 201 zo 16. marca 2005 vláda vyslovila súhlas s podpisom Európskeho dohovoru o krajine. Dňa 28. apríla 2005 prezident SR podpísal plnú moc pre ministra životného prostredia a alternatívne pre veľvyslankyňu SR a vedúcu Stálej misie pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis dohovoru. Dohovor bol podpísaný 30. mája 2005, dňa 23. 6. 2005 Národná rada Slovenskej republiky na 44. schôdzi vyslovila s dohovorom súhlas, ratifikácia prebehla 9. augusta 2005 a pre Slovensko, ktoré nebolo signatárom dohovoru, nadobudol platnosť 1. decembra 2005 (oznámenie MZV SR č. 515/2005 Z. z., čiastka 210).

Ministerstvo životného prostredia SR
v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou agentúrou životného prostredia, odborníkmi zo slovenských univerzít i s účasťou MVO (Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu, Národný trust Slovenska) a ostatnými odborníkmi v oblasti ochrany krajiny zabezpečili odborný preklad textu dohovoru, zároveň zanalyzovali princípy a záväzky vyplývajúce z tohto dohovoru a porovnali ich s platným právnym poriadkom SR.
Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 201 zo 16. marca 2005 sa ministrovi životného prostredia ukladá v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja, ministrom kultúry a ministrom pôdohospodárstva zabezpečiť vykonávanie dohovoru.

Pre účely vytvorenia podmienok pre implementáciu bola v máji 2006 zriadená pracovná medzirezortná skupina, ktorá sa, spolu s nezávislými expertmi, spolupodieľala na vypracovaní predkladaného materiálu.

Programu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR predchádzal materiál Návrh na zabezpečenie podmienok pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine v SR, ktorý bližšie špecifikoval jednotlivé články dohovoru a navrhol spôsoby ich implementácie a tým vymedzil rámec pre Program implementácie. Predkladaný materiál zároveň nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, v ktorom sa vláda SR sa zaviazala presadzovať ochranu krajinnej a kultúrnej rozmanitosti, optimalizáciu priestorového usporiadania a funkčného využívania krajiny, ekologicky citlivé využívanie krajiny, zachovanie existujúcich historických, kultúrnych a prírodných hodnôt, začleňovanie zámerov do usporiadanej, hodnotnej a estetickej kultúrnej mestskej i vidieckej krajiny a za základný nástroj environmentálnej politiky štátu i samosprávnych orgánov považuje krajinné plánovanie ako súčasť územného plánovania a integrovaného manažmentu krajiny.

Štruktúra Programu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR je orientovaná do štyroch nosných pilierov s definovaním krátkodobých, dlhodobých a priebežných (trvalých) úloh.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 16. 10. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky