Preskočit na obsah

Pripomiekové konanie: Návrh opatrenia MP SR o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MP SR pri nakladaní s majetkom štátu

14.08 2006, Enviroportal

Pripomiekové konanie: Návrh opatrenia MP SR o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MP SR pri nakladaní s majetkom štátu

Dňa 15.12.2005 nadobudol účinnosť zákon č. 534/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým bol novelizovaný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Táto novela sa stala podnetom na vypracovanie nového, resp. novelizáciu opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 97/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ si vyhradzuje týmto novým opatrením aj právo udelenia súhlasu s prevodom nehnuteľného majetku štátu správcov v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ešte pred udelením súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky, z dôvodu prehľadu a kontroly dodržiavania ustanovení zákona o správe majetku štátu. Uvedené platí pre zmluvu o prevode správy nehnuteľného majetku štátu (§ 9 ods. 2 zákona), zmluvu o zámene správy majetku štátu (§9 ods. 3 zákona), kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľných vecí štátu (§ 11 ods. 5 zákona), zámennú zmluvu na nehnuteľné veci štátu (§ 11 ods. 8 zákona) a zmluvu o výpožičke nehnuteľných vecí štátu (§13 ods. 7 písm. b) až e).

Návrh opatrenia presnejšie vymedzuje okruh hnuteľných vecí, pri prevode ktorých sú správcovia povinní vykonať osobitné ponukové konanie.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: Do 18. 8. 2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky