Prejavy klimatických zmien na Slovensku

09.07 2006, Enviroportal

Prejavy klimatických zmien na Slovensku

Vývoju klimatického systému Zeme, najmä vzhľadom na možnú klimatickú zmenu, sa venuje koordinovaná pozornosť.

V roku 1988 Svetová meteorologická organizácia (World Meteorological Organization - WMO) a Environmentálny program OSN (United Nations Environment Programme - UNEP) založili Medzivládny panel o klimatickej zmene (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Tento je otvorený pre všetkých členov OSN a WMO. Nemá za úlohu vykonávať výskum, ale na základe publikovanej vedeckej a technickej literatúry sa snaží objektívne a transparentne odhadnúť klimatickú zmenu, jej potenciálne dopady a voľbu na jej adaptáciu a zmiernenie jej dôsledkov. IPCC publikuje od roku 1990 hodnotiace správy o zmene klímy, posledná, tretia (TAR) bola vydaná v roku 2001, štvrtá (AR4) bude predstavená v roku 2007. Na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy Slovensko vydáva národné správy o klimatickej zmene, v ktorých predstavuje národné podmienky zmierňovania dôsledkov klimatickej zmeny a adaptačných opatrení. Týmto cieľom napomáha aj riešenie Národného klimatického programu SR. Tretia národná správa o klimatickej zmene v SR bola vydaná v roku 2001, štvrtá sa pripravuje v roku 2005.

Vývoj klimatického systému Zeme
Klimatický systém Zeme má dynamický charakter. Kolísanie klímy prebieha v časových mierkach od desiatok rokov, cez tisícročia až po milióny rokov. Posledné náhle oteplenie bolo v Holocéne, približne pred 11 500 rokmi a súviselo s ukončením ľadovej doby. Príčiny klimatických zmien môžeme zjednodušene rozdeliť na:
1. Prirodzené: astronomické (zmena sklonu zemskej osi, zmena slnečnej aktivity); sopečné erupcie; zmeny obsahu prirodzene sa vyskytujúcich atmosférických aerosólov.
2. Antropogénne: emisie skleníkových plynov a aerosólov ľudskou činnosťou; zmeny vo využívaní Zeme a urbanizácia.
Pojem klimatická zmena (v jednotnom čísle) používame pre antropogénne podmienené klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú v súčasnosti najmä globálnym oteplením. Hlavnou príčinou súčasného globálneho oteplenia je na základe mnohých štúdií zosilnený skleníkový imisiou skleníkových plynov, najmä CO2 do atmosféry Zeme. Ďalšou príčinou je zmena využívania zemského povrchu (odlesňovanie, zavlažovanie atď.). Za obdobie od r. 1750 do konca roku 2003 sa zvýšila koncentrácia CO2 z 280 ppmv na úroveň 375 ppmv (nárast o 34 %) a metánu o 151 %.
Podľa paleoklimatických výskumov je úroveň koncentrácie CO2 najvyššia za posledných 420 000 rokov, pričom aj rýchlosť zvýšenia koncentrácie je až 50-krát vyššia ako pri "náhlych" zmenách v medziľadových dobách. Dôsledkom týchto procesov je nielen zmena chemického zloženia atmosféry, ale aj zmena v absorpcii dlhovlnného vyžarovania zemského povrchu.

Viac o prejavoch klimatických zmien na Slovensku čítajte na stránkach ENVIROMAGAZÍNu č. 1/2005.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia, ENVIROMAGAZÍN 1/2005

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky