Preskočit na obsah

Prehlásenie AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR k schváleniu odkladu účinnosti zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

16.04 2020,

Výrobcovia nápojov a obchodníci vítajú odklad účinnosti zákona o zálohovaní, ktorý dňa 7. 4. 2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky. Vyjadrujú presvedčenie, že posunutie termínu spustenia zálohovania o jeden rok vytvorí dostatočný priestor Ministerstvu životného prostredia na ukončenie výberového konania na Správcu zálohového systému. 

Zároveň tento čas umožní vybranému Správcovi nastaviť zálohový systém v Slovenskej republike tak, aby bol udržateľný, transparentný, férový pre všetky zúčastnené strany a ústretový voči spotrebiteľovi.
 
Dňa 7. 1. 2020 štyri združenia reprezentujúce výrobcov nealkoholických nápojov a piva ako aj zástupcov obchodu (AVNM, SZVPS, SAMO, ZOSR) spoločne podali prihlášku do výberového konania  na zriadenie Správcu zálohového systému, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia SR. Tieto štyri neziskové organizácie združujú výrobcov, ktorí na Slovensku uvádzajú na trh viac ako 90 % všetkých jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu a distribútorov obalov, ktorí budú vykonávať predaj a aj odber zálohovaných obalov. Vzhľadom k tomu, že výberové konanie vyhlásené ešte za predchádzajúcej vlády,  nebolo k dnešnému dňu vyhodnotené, oslovili menované združenia so žiadosťou o stretnutie Ministra životného prostredia, v záujme poskytnutia súčinnosti pre úspešné naplnenie účelu schváleného zákona.
 
Zákon stanovil jasné kritéria pre uchádzačov výberového konania na Správcu, ktorým môžu byť  výlučne právnické osoby, ktoré združujú výrobcov obalov alebo konzorcium takýchto osôb. Každé z týchto štyroch združení sa mohlo do výberového konania prihlásiť samostatne, namiesto toho spojili sily, svoje praktické skúsenosti a podľa vzoru krajín kde zálohový systém úspešne funguje vypracovali spoločný projekt.Spojenie a jednotný záujem týchto štyroch organizácii je potvrdený aj podpisom Memoranda o spolupráci. Cieľom spolupráce menovaných združení je v prvom rade vytvorenie takého systému zálohovania jednorazových obalov, ktorý bude udržateľný, efektívny, transparentný a férový pre všetky zúčastnené strany. Správca zálohového systému bude neziskovou organizáciou, financovanou výrobcami obalov, ktorá musí splniť ciele návratnosti stanovené zákonom,  v opačnom prípade bude platiť pokutu do Environmentálneho fondu. Združenia výrobcov nápojov a obchodu vyjadrujú presvedčenie, že len efektívne nastavený systém bude schopný plniť ciele zberu jednorazových obalov na nápoje, zvyšovať ich recykláciu a zároveň znižovať množstvo voľne pohodeného odpadu.
 
Členovia konzorcia, ako združenia zastupujúce zodpovedné spoločnosti, chcúvytvorením a prevádzkovaním systému zálohovania prispieť k čistejšiemu a krajšiemu Slovensku, bez voľne pohodeného odpadu z nápojových obalov. Majú úprimný záujem v spolupráci so všetkými výrobcami a distribútormi nápojov v zálohovaných obaloch, s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s mimovládnymi organizáciami, ako aj v spolupráci s médiami, presvedčiť spotrebiteľov, aby vrátením týchto obalov späť do obchodu prispeli k zvýšeniu miery vyzbieraných obalov, podporili recykláciu a urobili viac pre naše spoločné životné prostredie.
 
Vysvetlivky:
AVNM – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku  
SZVPS – Slovenské združenie výrobcov piva a sladu 
SAMO – Slovenská aliancia moderného obchodu 
ZOSR – Zväz obchodu Slovenskej republiky 

Zdroj: Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku 

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Odpady Rezort MŽP SR