Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 2

15.05 2006, Enviroportal

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 2

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 12. 5. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 2, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Obsah čísla:

I. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY
1. Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Výnos č. 1/2006 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mleté vápence.
4. Výnos č. 2/2006 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu oceľové smaltované vane a sprchovacie misy.
5. Výnos č. 3/2006 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické automatické práčky pre domácnosť.
6. Výnos č. 4/2006 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely.
7. Výnos č. 5/2006 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov kvapalné detergenty.

II. VNÚTORNÉ PRÁVNE PREDPISY
1. Smernica č. 0025/2005 pre environmentálne hodnotenie výrobkov a udelenie práva používať značku EVV, výrobková skupina adsorbenty.
2. Smernica č. 0026/2005 pre environmentálne hodnotenie výrobkov a udelenie práva používať značku EVV, výrobková skupina radiálne plášte pre osobné automobily.
3. Oznámenie sekcie ochrany zložiek životného prostredia MŽP SR o zrušení a schválení odvetvových technických noriem životného prostredia Ministerstva životného prostredia v oblasti hydrológia povrchových a podzemných vôd.

III.STANOVISKÁ, SPRÁVY A INFORMÁCIE
1. Zoznam platných prieskumných území - aktualizované k 01. 01. 2006
2. Zoznam zrušených prieskumných území - aktualizované k 01. 01. 2006
3. Záverečné správy schválené v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie výsledkov geologických prác za obdobie 1. 1. až 31. 12. 2005
4. Zoznam uzatvorených zmlúv na vykonanie geologických prác v roku 2005
5. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sekcie geológie a prírodných zdrojov


Stiahnite si úplné znenie dokumentu Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 2
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky