Pozitívne závery kontrol SIŽP potvrdzujú význam vzdelávania výrobcov a dovozcov obalov

07.05 2014,

Slovenská inšpekcia životného prostredia je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci svojej činnosti vykonáva okrem iného aj kontrolu plnenia povinností podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy odpadového hospodárstva, najmä na zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK poskytuje svojim klientom komplexné služby v oblasti plnenia povinností podľa zákona o obaloch. Jednou z poskytovaných odborných činností nad rámec zákonných povinností je aj bezplatné vzdelávanie klientov vo forme odborných seminárov, ktorých cieľom je zoznámenie sa s legislatívnymi povinnosťami, implementácia legislatívnych povinností v praxi a analýza konkrétnych situácií z praxe.

V rámci diskusie majú účastníci seminárov priestor na otázky, týkajúce sa špecifických podmienok ich činnosti v súvislosti s uvedenými zákonmi. Oprávnená organizácia ENVI-PAK ročne vyškolí vyše 350 klientov.

Ďalšími bezplatnými službami v oblasti vzdelávania klientov oprávnenej organizácie ENVI-PAK sú osobné konzultácie, písomný a telefonický help-desk, využívanie služieb právnych expertov v odpadovom hospodárstve a ďalšie formy odborného poradenstva.

Pozitívnym efektom bezplatných vzdelávacích aktivít pre klientov ENVI-PAKje správne vedená evidencia a následne splnenie zákonom stanovených povinností, najmä plnenie limitov recyklácie odpadov z obalov, ako aj ďalších zákonom stanovených povinností.

Aj vďaka uvedenej nadštandardnej starostlivosti o klientov spoločnosti ENVI-PAK je v záznamoch z kontroly zo strany štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, ktorý vykonáva najmä Slovenská inšpekcia životného prostredia,spravidla záver: „Vykonanou kontrolu kontrolovaného subjektu neboli zistené nedostatky dodržiavania kontrolovaných povinností podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy odpadového hospodárstva.“

Tento výsledok nás nielen teší a povzbudzuje do ďalšej práce, ale zároveň aj zaväzuje k udržaniu vysokej úrovne kvality poskytovaných komplexných služieb klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Autor: Ing. Anna Darnadyová, riaditeľka klientského oddelenia ENVI-PAK

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Odpady PR článok