Pocta lesníkom a ochrancom prírody

11.07 2006, Enviroportal

Pocta lesníkom a ochrancom prírody

Na Slovensku už v minulosti pôsobili významní lesní hospodári, vedci a pedagógovia, ktorí považovali les nielen za objekt hospodárskeho záujmu, ale predovšetkým za neoddeliteľnú súčasť prírody nielen hodnú obdivu, ale najmä vyžadujúcu náležitú starostlivosť.

Presadzovaním vhodného spôsobu obhospodarovania lesy sa snažili lesy chrániť a zamedzovať ich bezohľadnému drancovaniu. Preto ich môžeme právom považovať aj za prvých ochrancov prírody a ekológov. Pre mnohých z nich sa stala služba lesu ich celoživotným poslaním. Zasluhujú si preto nielen našu pozornosť, ale predovšetkým úctu. Jednou z pôct týmto osobnostiam je aj expozícia v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu.

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu vznikal v rokoch 2001 až 2003. Múzeum v prírode tvorí 3,5 km dlhý náučný chodník - chodník lesného času - so 48 zastávkami. Z osobností lesníctva, ktoré približuje 11.zastávka skanzenu, spomeňme aspoň také mená ako sú Jozef Dekrét Matejovie, Henrich Dávid Wilkens, Ľudovít Greiner či Wiliam Rowland a Karol Kaán.

Jozef Dekrét Matejovie (1774 - 1841) - Komorský lesmajster v Banskej Bystrici, rodák z Dobroče pri Čiernom Balogu, rozhodujúcou mierou prispel k záchrane a zveľadeniu baníctvom a hutníctvom spustošených horehronských lesov. Jeho racionalizačné a novátorské postupy položili základ pre usporiadané lesné hospodárstvo v celej krajine, a preto patrí medzi najvýznamnejších lesníckych priekopníkov na prelome 18. a 19. storočia. Dekrétov odkaz zachovať lesy potomstvu je stále aktuálny.

Henrich Dávid Mlkens (1763 - 1832) - Prírodovedec, pedagóg a lesnícky priekopník bol od roku 1807 prvým profesorom na novozaloženom Lesníckom ústave Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Prednášal prírodné vedy, vo vedeckej práci sa zameriaval na prirodzenú obnovu porastov, ochranu lesa a hospodársku úpravu lesov.

Ľudovft Greiner (1796 - 1882)
Riaditeľ coburgovských lesov a majetkov v Jelšave v r. 1828 -1874, nepripúšťal rozsiahle holoruby, dbal na prirodzenú i umelú obnovu lesov a presadzoval pestovanie zmiešaných porastov. Bol uznávaným odborníkom hospodárskej úpravy lesov. Zaslúžil sa o všestranné povznesenie lesného hospodárstva.

Viliam Rowland (1814 -1888)
Polyhistor, lesník a ochranca prírody vo funkcii lesrnajstra Oravského komposesorátu povzniesol lesné hospodárstvo tejto oblasti. Zaoberal sa hospodárskou úpravou lesa, obnovou a ochranou lesa najmä jej hornej hranice, modernizáciou dopravy a organizáciou lesníckych a poľnohospodárskych spolkov. Bol jedným zo zakladateľov uhorského lesníckeho spolku so sídlom v Bratislave - 1851.

Karol Kaán (1867 - 1940)
Významný funkcionár štátnej lesnej správy, lesný hospodár a priekopník ochrany prírody sa staval proti drancovaniu lesov a za racionálne využívanie dreva. V lesnom hospodárení presadzoval rozsiahlu pestovnú činnosť a zalesňovanie nevyužitých pôd nížin. Zaslúžil sa o súpis prírodných pamiatok a vznik prvých rezervácií na Slovensku, jeho práca Ochrana prírody a prírodné pamiatky z r. 1931 je prvou koncepciou ochrany prírody v Uhorsku.

Zdroj: Lesy SR, Lesnícky skanzen

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky