Preskočit na obsah

OZV SEWA je najdlhšie registrovanou organizáciou v schéme EMAS na Slovensku

27.10 2020,

OZV SEWA, a. s., zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami na celom území Slovenska. Financuje a zabezpečuje aj zber a spracovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo a kovy) v 44 zmluvných obciach na Slovensku.

Od počiatku svojej existencie sa zameriava nielen na kvalitu poskytovaných služieb, ale aj na ich environmentálny vplyv na životné prostredie. V snahe zvyšovať kvalitu činností a procesov, v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia, sa SEWA rozhodla pre certifikáciu manažérskeho systému. Práve preto má od roku 2007 zavedený certifikovaný manažérsky systém pre oblasť kvality, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosti spojené s nakladaním s elektroodpadom majú významný vplyv na životné prostredie. Cieľom spoločnosti bolo deklarovať zodpovedný prístup k životnému prostrediu a zlepšovať vlastné environmentálne správanie. V rámci prípravy na registráciu v schéme EMAS bolo nutné prijať a vylepšiť opatrenia súvisiace s jednotlivými procesmi tak, aby sa odstránili existujúce a potenciálne riziká. Prostredníctvom stanovených indikátorov je nezávislým overovateľom hodnotené environmentálne správanie a zainteresovanosť pracovníkov do celého procesu. Už v roku 2008 splnila SEWA, a.s., všetky kritéria a úspešne prešla overovacím procesom. Stala sa tak prvou, a zatiaľ jedinou, organizáciou zodpovednosti výrobcov registrovanou v schéme EMAS (Spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit), a zároveň aj najdlhšie registrovanou organizáciou na Slovensku.

One-stop shop – služby pre výrobcov elektrozariadení
OZV SEWA, a. s., už od roku 2006 ponúka výrobcom elektrozariadení komplexné služby pod názvom one-stop shop, v rámci ktorého si na jednom mieste splnia povinnosti nielen pre elektrozariadenia, ale aj pre batérie, obaly a neobalové výrobky. To všetko dosiahnu prostredníctvom jednej online registrácie a cez jeden prístup do informačného systému pre všetky komodity. One-stop shop riešenie zahŕňa aj registráciu výrobcu do Registra vyhradených výrobkov na ministerstve, vrátane ohlasovania zmien v priebehu roka; informačný systém pre online zadávanie kvartálnych ohlásení bez nutnosti zasielania printových dokumentov; informačný a poradenský servis pre klientov (administratívna podpora, konzultačné hodiny – face to face, vzdelávanie pomocou elektronického newslettera, SEWA Spravodaja, blogov, videí, článkov a pod.); a vlastné vzdelávacie kampane a ekovýchovne projekty pre deti a mládež v spolupráci s neziskovými organizáciami.

SEWA, a. s.
Zdroj: www.sewa.sk

Copyright © 2022

Súvisiace články

Značky

PR článok Zaujímavosti