Oznámenie EK: Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách v oblasti štátnej pomoci

18.07 2019,

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (ďalej len GBER) umožňuje členským štátom vykonávať širokú škálu opatrení verejnej podpory bez predchádzajúceho oznámenia Komisii v oblastiach, ako je výskum, vývoj a inovácie, ochrana životného prostredia alebo podpora MSP. To znižuje administratívnu záťaž pre verejné orgány a urýchľuje poskytovanie verejnej podpory vrátane podpory poskytnutej zo štrukturálnych fondov EÚ.
S cieľom zabezpečiť, aby sa vnútroštátne fondy a fondy EÚ mohli bez problémov kombinovať v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca (2021 - 2027) bez toho, aby sa narušila hospodárska súťaž na vnútornom trhu, sa Komisia prostredníctvom súčasnej cielenej revízie GBER snaží (i) zlepšiť súlad medzi pravidlami financovania EÚ a pravidlami štátnej pomoci a (ii) zefektívniť kontrolu štátnej pomoci nad vnútroštátnymi fondmi vrátane fondov spoločného hospodárenia EÚ v kombinácii s programami EÚ riadenými centrálne Komisiou.
 
Odporúčanie EK: explicitnosť a uvádzať návrhy opatrení, ktoré umožnia široké využívanie EŠIF pri (i) zapájaní do všetkých typov a kategórií spolufinancovaných schém a iniciatív (napr. výskumno-inovačné partnerstvá, kde sa vyžaduje spolufinancovanie zo strany zúčastnených subjektov) vrátane (ii) podpory držiteľov ocenenia Seal of Excellence (EIC, MSCA) a (iii) „Widening“ opatrení (napr. schéma Teaming) v programe Horizon Europe. Spätná väzba sa uvádza v elektronickom formáte, najlepšie v angličtine, francúzštine alebo nemčine.
 
Tu nájdete webový odkaz na konzultáciu k revízii GBER, ktorá bude otvorená do 27. septembra 2019: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie