Preskočit na obsah

Oživenie ekonomiky maximálnym využitím zdrojov

24.05 2012, Enviroportal

EÚ musí v záujme budúceho hospodárskeho rastu a životného prostredia lepšie využívať zdroje, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Za účelom posilnenia konkurencieschopnosti EÚ by podľa poslancov mali byť hodnotné materiály namiesto skládkovania či spaľovania znovu využité a plytvanie so zdrojmi by malo byť daňovým systémom penalizované.

,,Európsky parlament a Európska komisia stanovili ambiciózne plány na využívanie zdrojov. Momentálne je na členských štátoch, aby zdvihli hodenú rukavicu a bojovali za efektívne využitie zdrojov. Implementácia mojej správy by priniesla hospodársky rast, vytvorenie pracovných miest a ochranu životného prostredia. Tak na čo čakáme?" opýtal sa spravodajca uznesenia, poslanec Gerban-Jan Gerbrandy (ALDE, NL).

Uznesenie bolo schválené pomerom hlasov 479 (za): 66 (proti): 63 (zdržalo sa).

Skládky a spaľovanie

Uznesenie žiada postupné zavedenie zákazu skládkovania odpadu a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy v tomto zmysle do konca roku 2014. Komisia by tiež do roku 2020 mala prehodnotiť ciele týkajúce sa recyklácie stanovené v rámcovej smernici o odpadoch a do konca desaťročia zabezpečiť zákaz spaľovania recyklovateľného a kompostovateľného odpadu.

Lepšie navrhnuté produkty by boli prínosom pre európsky priemysel a spotrebiteľov, uviedli poslanci a vyzvali Komisiu, aby navrhla rozšírenie oblasti pôsobnosti smernice o ekodizajne o výrobky, ktoré nie sú spojené so spotrebou energie, a stanovila požiadavky na ich trvanlivosť, opraviteľnosť a opätovné využitie. Spotrebiteľom by tiež prostredníctvom etikiet na výrobkoch mali byť poskytnuté informácie o využití zdrojov a dopadoch na životné prostredie.

Zdanenie a dotácie

Parlament naliehavo vyzýva členské štáty, aby pristúpili k zavedeniu environmentálnych daní, ktoré by podľa poslancov umožnili znížiť daňovú záťaž v iných oblastiach, ako napríklad zdanenie miezd. Stimuly, ako napríklad znížená DPH u niektorých druhotných surovín, by mohli prispieť k náprave zlyhávania trhu a podporiť inovácie.

Poslanci tiež v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami Parlamentu vyzvali Komisiu a členské štáty, aby predložili plány, na zrušenie - do roku 2020 - dotácií, ktoré majú škodlivý vplyv na životné prostredie.

Verejný sektor by mohol ďalej prispievať k lepšiemu využívaniu zdrojov sprísnením pravidiel pre ekologické verejné obstarávanie, uvádza sa v uznesení, ktoré vyzýva Komisiu, aby sa environmentálne šetrné podmienky využívali pri projektoch spolufinancovaných EÚ.

Akčné plány

Za účelom podpory lepšieho využívania zdrojov poslanci vyzvali Komisiu, aby vytvorila pracovné skupiny, ktoré by zostavili európske akčné plány v oblasti účinného využívania zdrojov pre potraviny a nápoje, bývanie a mobilitu.

Viac informácií: Prijatý text (zvoľte dátum 24. 05. 2012), Rozpravu zo záznamu (zvoľte dátum 23. 5. 2012), Priebeh schvaľovania

Zdroj: Európsky parlament

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Udržateľná spotreba a výroba Odpady