Preskočit na obsah

Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva zastavili 4 konania Európskej komisie voči SR

02.02 2023, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) berie na vedomie rozhodnutie Európskej komisie podať na Slovenskú republiku žalobu na Súdny dvor Európskej únie za nedostatočné dodržiavanie smernice o skládkach odpadov a pripravuje opatrenia na riešenie situácie. 

MŽP SR pod vedením Jána Budaja vyvíja maximálne úsilie v snahe odstrániť nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti bývalých vládnych garnitúr. Vedenie rezortu dosiahlo, že Slovensko sa stalo prvou krajinou v strednej Európe, ktorá spustila zálohovanie jednorazových nápojových obalov. Medzi ďalšie opatrenia patrila reforma nakladania so stavebným odpadom či reforma nakladania s komunálnym a zmesovým odpadom. Znižovaniu množstva komunálneho odpadu pomáha aj podpora domáceho a komunitného kompostovania zo strany MŽP SR.""

MŽP považuje za svoj úspech, že Európska komisia zastavila 4 konania voči SR v oblasti ochrany životného prostredia. Rozhodla tak preto, že Slovensko prijalo nápravné opatrenia na odstránenie dávnejších nedostatkov. Neplnenie povinností Európska komisia v týchto šetreniach konštatovala v oblastiach nedostatočnej aplikácie nariadenia o inváznych a nepôvodných druhochneoznámení opatrení na výmenu škodlivých súčiastok v zdravotníckych pomôckach, prístrojoch na vykonávanie magnetickej rezonancie či elektródach na analýzu ľudských telových tekutín. MŽP SR v týchto prípadoch zabezpečilo expresnú nápravu nedostatkov.

Opatrenia MŽP v oblasti odpadového hospodárstva

MŽP aktívne spolupracuje s prevádzkovateľmi skládok a obcami, na ktoré zo zákona prešli niektoré povinnosti prevádzkovateľov skládok a snaží sa im napomôcť tieto skládky čo najskôr uzavrieť a zrekultivovať.

MŽP v spolupráci s SIŽP pravidelne vykonáva kontroly a obhliadky jednotlivých skládok odpadov, aby bola situácia nielen z legislatívneho, ale aj empirického hľadiska dostatočne zmapovaná, a aby bolo následne uplatnené konkrétne riešenie na konkrétnu skládku odpadov.

Okrem legislatívnych zmien MŽP intenzívne komunikuje o tejto problematike s Európskou komisiou, aby sa vyjasnili a odstránili legislatívne a praktické nedostatky skládok zo strany Slovenskej republiky

Východiská: Postup Európskej komisie pri zisťovaní porušenia práva EÚ

Európska komisia zisťuje možné porušenia práva EÚ na základe vlastného vyšetrovania alebo sťažností občanov, podnikov a iných zainteresovaných strán. V prípade, ak požiadavky náležitej transpozície či implementácie právnych predpisov EÚ nie sú včas  splnené, vystavuje sa členský štát nebezpečenstvu začatia konania podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ pre nesplnenie povinností.

Ak členský štát neoznámi opatrenia, ktorými sa v plnej miere transponujú ustanovenia smerníc do vnútroštátneho práva, alebo nenapraví údajné porušenia práva EÚ, Komisia môže iniciovať formálne konanie vo veci porušenia. Konanie pozostáva zo štyroch krokov. V prvom Komisia odošle predmetnému členskému štátu formálnu výzvu so žiadosťou o ďalšie informácie, na ktorú členský štát musí Komisii zaslať podrobnú odpoveď v stanovenej lehote. Ak Komisia dospeje k záveru, že si členský štát neplní svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ, môže v druhej fáze poslať odôvodnené stanovisko – formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ. Ak členský štát aj naďalej porušuje právo EÚ, Komisia sa v treťom kroku môže rozhodnúť predložiť vec Súdnemu dvoru.

V prípade, ak v stanovenej lehote členský štát neoznámi Komisii opatrenia, ktorými chce dosiahnuť dodržiavanie ustanovení smerníc Európskej únie, môže Európska komisia vo štvrtom kroku požiadať Súdny dvor Európskej únie o uloženie sankcií členskému štátu. V prípade, že Súdny dvor Európskej únie rozhodne, že členský štát je povinný zaplatiť pokutu, nezbavuje to členský štát povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Členský štát je teda stále povinný splniť si príslušné povinnosti a zároveň zaplatiť pokutu, rozdelenú na fixný paušál a penále, ktorého výška závisí od rýchlosti splnenia povinnosti.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Odpady Rezort MŽP SR