Odborné školenie k zákonu č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkov

03.10 2005, Enviroportal

Odborné školenie k zákonu č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkov

Slovenská agentúra životného prostredia si Vás dovoľuje pozvať na odborné školenie k zákonu č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Školenie sa uskutoční v dňoch od 5. 10. 2005 do 7. 10. 2005 v Modre - Harmónii. Toto školenie je určené pre pracovníkov Ministerstva životného prostredia a Inšpektorátov práce.

Miesto konania: Modra Harmónia
Dátum: 5. 10. 2005 - 7. 10. 2005

Dátum Program

5. 10. 2005

14.00 - 15.30

15.30 - 15.50

15.50 - 17.20

Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch - ako strešný dokument

Prestávka

Vykonávacie predpisy - Výnos MH SR č. 2/2002 Z. z. a jeho 10 príloh, výnos MH SR č. 2/2005 Z. z.

6. 10. 2005

8.00 - 9.30

9.30 - 9.50

9.50 - 11.15

11.15 - 11.25

11.25 - 12.30

12.30 - 14.00

15.30 - 15.50

15.50 - 17.20

Klasifikácia, balenie a označovanie chemických látok a chemických prípravkov

Prestávka

Klasifikácia látok a prípravkov nebezpečných pre životné prostredie

Prestávka

Látky zakázané a obmedzené

Obed

Prestávka

Povinnosti kontrolných orgánov vyplývajúcich zo zákona č. 163/2001 Z. z. s dôrazom na SIŽP

7. 10. 2005

8.00 - 9.30

9.30 - 9.50

9.50 - 11.15

11.15 - 11.25

11.25 - 12.30

Uvádzanie detergentov na trh - prípadové štúdie

Prestávka

Aktuálne otázky o chemických látkach a prípravkoch z pohľadu CCHLP

Prestávka

Diskusia k prebratým témam

LEKTORI:

Doc. Ing. Mária Porubská, PhD.
Ing. Eva Lukáčiková, Centrum vzdelávania pri VÚSAPL, a. s. Nitra - pracovisko akreditované MŠ SR
Ing. Peter Rusňák, CSc., riaditeľ Centra pre chemické látky a prípravky


Kontaktné adresy

Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
CEI - Centrum environmentalistiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

RNDr. Margita Galková
Telefón: 048 / 471 37 66

email: galkova@sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky