Ochrana vodných zdrojov 2O19

20.06 2019,

Voda je jedinečný a nenahraditeľný prírodný zdroj, ktorý vyžaduje našu ochranu aj v súvislosti s náročnými výzvami súvisiacimi s dopadmi zmeny klímy. 
Táto myšlienka dominovala v prezentáciách a diskusiách počas  medzinárodnej konferencie Ochrana vodných zdrojov 2019 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode (17. - 18. jún 2019,  hotel Vienna House Easy Bratislava), ktorá sa konala  pod záštitou ministra ŽP Lászlóa Sólymosa ako jedno z podujatí predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine. Organizátormi konferencie boli Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH).

Bohatým odborným programom a konštruktívnou diskusiou 130 odborníkov zo 6 krajín a zástupcov 6 medzinárodných inštitúcií a programov (Európska komisia, Európska environmentálna agentúra, Organizácia pre spoluprácu a rozvoj, Dunajský program, Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaja) konferencia splnila cieľ, ktorý si jej  organizátori stanovili. A to vytvoriť platformu na výmenu skúseností s vytváraním podmienok pre ochranu a zabezpečenie dostatočných a kvalitných vodných zdrojov, vrátane zdrojov pitnej vody. Odborníci vďaka tomu odprezentovali prístupy a dosiahnuté výsledky v oblasti prípravy a implementácie strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov s cieľom dosiahnuť splnenie cieľov Agendy 2030 a vytvoriť podmienky pre dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle rámcovej smernice o vodách. Prediskutovali aj aktuálne otázky prijímania a realizácie adaptačných opatrení na dôsledky zmeny klímy s dopadom na dostupnosť a kvalitu vodných zdrojov.

Cez všetky odznené príspevky a diskusie sa nieslo poznanie, že voda, ako súčasť vodného cyklu nepozná hranice a preto je nevyhnutné chápať ochranu vodných zdrojov v širšom kontexte. V tejto súvislosti je nutné zabezpečiť synergiu medzi sektorovými politikami, vrátane politík v oblasti starostlivosti o biodiverzitu a krajinu a tiež posilňovať medzinárodnú spoluprácu. To okrem iného znamená aj kvalitnú a medzirezortne koordinovanú prípravu tretieho cyklu plánov manažmentu povodí. Je tiež potrebné realizovať nastavené mechanizmy finančných nástrojov a finančných zdrojov na realizáciu potrebných opatrení a hľadať nové inovatívne spôsoby finančných mechanizmov.  Pokrok v plnení environmentálnych cieľov a zabezpečenie kvalitnej vody nie je možné dosiahnuť bez adekvátnej vedomostnej základne, dostatočného personálneho zabezpečenia a participácie rôznych skupín spoločnosti vrátane verejnosti.

Účastníci konferencie podporujú nutnosť prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj nutnosť podpory vedy a výskumu, nových inovatívnych metód týkajúcich sa predikcií vývoja (megatrendy, výhľadové štúdie, nové scenáre vývoja klímy a hydrosféry), ale aj vzdelávacích a osvetových aktivít. Pozitívne vnímajú aj aktivity realizované v  oblasti koordinácie ochrany vodných zdrojov a zdravia obyvateľstva na úrovni OECD, EÚ a význam a úlohy ďalších medzinárodných organizácií a programov – OSN, ICPDR, GWP. Uvedomujú si pritom nutnosť  posilňovania kontroly kvality vody prostredníctvom programov monitorovania vôd, uplatňovaním princípu hodnotenia rizika dodávky pitnej vody. V tejto súvislosti ocenili  návrh revidovaného znenia smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, na ktorej implementáciu sa krajiny V4 už pripravujú. Panelová diskusia na tému Ochrana vodných zdrojov v kontexte zmeny klímy poukázala na nevyhnutnosť intenzívnej medzirezortnej spolupráce, smerodajnosť vývoja na európskej úrovni, potrebu kombinácie technických a zelených opatrení na zadržiavanie vody v krajine, budovanie zelenej infraštruktúry a retenčných vodných nádrží,  rekonštrukciu odvodňovacích kanálov a zavlažovacích systémov a rekonštrukciu krajiny ako celku.

Veľkú výzvu podľa účastníkov konferencie predstavuje aj otázka neurčitosti, ktorú zmena klímy prináša (napr. na ktorý scenár sa pripravovať), ale táto výzva nemôže brzdiť aktivity a úsilie predchádzať negatívnym dopadom zmeny klímy a sucha, práve naopak.

Viac informácií o konferencii je dostupných na http://water-resources.sazp.sk/.
 

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Podujatie Voda