Ochrana vodných zdrojov

10.05 2019,

Nosnou témou konferencie Ochrana vodných zdrojov 2019 – od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode je ochrana vodných zdrojov, najmä zdrojov určených na odber pitnej vody, ktorá neoddeliteľne súvisí so všestrannou ochranou vôd pred znečisťovaním, s uplatňovaním opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, s riešením adaptačných opatrení na zmenu klímy, ale aj s uplatňovaním princípov revidovanej smernice EP a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu zameraných na manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
Konferencia sa uskutoční v Bratislave 17. – 18. 6. 2019 a je otvorená pre domácich a zahraničných odborníkov pôsobiacich nielen v oblasti vodného hospodárstva, ale aj v oblasti manažmentu prírodných zdrojov. Prístupná je taktiež pre dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj pre ostatnú odbornú a laickú verejnosť.

Podujatie organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Výskumným ústavom vodného hospodárstva ako jedno z podujatí konaných pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine.

Viac informácií o konferencii je zverejnených na webovej stránke http://water-resources.sazp.sk/. Uzávierka prihlášok je 31. 5. 2019.
 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Podujatie Voda