Preskočit na obsah

Nový zákon o ochrane ovzdušia získal podporu Národnej rady SR

22.12 2022, Enviroportal

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a teda zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia. Tieto ciele sleduje nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý včera 83 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR.

Nový zákon zároveň zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia, ku ktorej má prispieť aj regulácia spaľovania tuhých druhotných palív. Takáto regulácia má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

Jeden zo základných pilierov zákona tvoria opatrenia na zníženie celkového množstvo vypúšťaných emisií, zvýšenie kvality ovzdušiaobmedzenie množstva vypúšťaných emisií priamo pri zdroji. Obce získavajú právomoc obmedziť, alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Rovnako budú môcť na svojom území vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedzenia cestnej dopravy.

Zákon zároveň posilňuje možnosti vykonania dôslednej kontroly znečisťovania ovzdušiaukladanie sankcií zo strany štátu, ktoré sa výrazne zvýšia. V prípade veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia tak bude môcť Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad udeliť pokuty vo výške až do 1 000 000 eur. Kontrolovať bude možné v prípade nahlásenia podnetu aj spaľovacie zariadenia v domácnostiach. Pri prvom podnete obec upozorní občana o možnom porušení zákona, druhý podnet už obec odstúpi inšpekcii, ktorá vykoná kontrolu na mieste. Pri kontrole bude inšpekcia oprávnená odobrať popol aj ster z komína na analýzu. Pre dôsledné vykonávanie kontrolnej činnosti plánuje Ministerstvo životného prostredia výrazné personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov.

Zákon upravuje aj monitoring a hodnotenia kvality ovzdušia a stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine. Vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia a určuje povinnosti a zákazy pre fyzické aj právnické osoby. Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania, po novom sa budú môcť prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia len na základe osobitného povolenia. Povolenie bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Už existujúce zdroje znečisťovania ovzdušia budú mať prechodné obdobie na získanie tohto povolenia.

Slovensko v súčasnosti pre nedostatočnú ochranu ovzdušia a prekračovanie limitných hodnôt prachových častíc PM10 čelí žalobe zo strany Európskej komisie. Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry každoročne na Slovensku zomrie približne 5 000 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu. Nový zákon premieta celkovo 11 európskych smerníc, ktorých aplikácia má prispieť k zlepšeniu nepriaznivého stavu.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Emisie Legislatíva Ovzdušie Rezort MŽP SR