Preskočit na obsah

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo

17.02 2021, Enviroportal

Európsky parlament prijal 10. februára uznesenie k novému akčnému plánu obehového hospodárstva.

Obehové hospodárstvo, spoločne s ambíciou dosiahnuť nulové znečisťovanie a životné prostredie bez toxických látok, je kľúčom k zníženiu celkovej environmentálnej stopy európskej výroby a spotreby, rešpektovaniu hraníc možností planéty a ochrane ľudského zdravia a zároveň k zabezpečeniu konkurencieschopného a inovatívneho hospodárstva. Môže prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, Dohovoru o biologickej diverzite a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Je cestou pre EÚ a európske spoločnosti, aby si udržali inovatívny charakter a konkurencieschopnosť na globálnom trhu a aby zároveň znížili svoju environmentálnu stopu.

Viac informácií: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SK.html

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Udržateľná spotreba a výroba