Nové Zámky: MŽP nesúhlasí s výstavbou zariadenia na zhodnocovanie odpadov

21.01 2019, TASR

Nové Zámky, 18. januára – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nesúhlasí s realizáciou projektu Termické zhodnocovanie ostatných odpadov v Nových Zámkoch. Nesúhlasné stanovisko vydala sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.


,,Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona MŽP SR sa za odsúhlasený považuje nulový variant, teda variant bez realizácie navrhovanej činnosti," uvádza sa v záverečnom stanovisku.

MŽP SR dôsledne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných subjektov. Celkovo bolo k projektu doručených päť písomných stanovísk, z toho štyri od dotknutých orgánov a jedno od dotknutej verejnosti. Tri zo stanovísk boli nesúhlasné. ,,Predložená správa a ani písomné stanoviská doručené k správe nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, ale navrhovanú činnosť nebude možné povoliť pre nesúlad s kritériami vyhlášky č. 228/2014 Z. z.," zdôvodnilo ministerstvo svoje rozhodnutie.

Zámer výstavby zariadenia na termické zhodnocovanie odpadov vyvolal medzi obyvateľmi Nových Zámkov veľké znepokojenie. Na MŽP adresovali petíciu proti zámeru výstavby zariadenia, ktorá obsahovala 179 petičných hárkov. Člen petičného výboru Milan Lukačovský tvrdil, že dôvodom odporu občanov je najmä strach zo zhoršenia životného prostredia. Obávali sa znehodnotenia životného prostredia zvýšeným skladovaním a manipuláciou s nebezpečným odpadom s možnosťou roznášania infekcie túlavými mačkami a hlodavcami, hlukom, prašnosťou. Zároveň poukazovali na hrozbu zvýšeného rizika, že v prípade havárie by mohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu spodných vôd, a tým aj ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov mesta. Problémy mohlo podľa signatárov petície spôsobovať aj zvýšenie dopravného zaťaženia kruhového objazdu na Slovenskej ulici.

Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov v meste plánovala v bezprostrednej blízkosti novozámockej nemocnice vybudovať bratislavská spoločnosť Wastech na pozemku, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Zámer nadväzoval na existujúcu prevádzku v areáli nemocnice, v ktorej sa zhodnocuje odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti. Podľa projektu malo nové zariadenie spracovať 2000 ton odpadu ročne. Investor deklaroval, že reálne plánuje spracovávať polovicu tohto množstva. Podľa projektu by až 80 percent odpadu mohlo prichádzať z iných lokalít na Slovensku. Výsledkom procesu spracovania odpadu by mal byť pyrolýzny plyn a olej. Pyrolýzny olej plánovala firma ďalej predávať ako palivo, plyn mal byť ďalej zneškodňovaný spálením v dopaľovacom horáku. Občania i vedenie mesta s plánovanou výstavou nesúhlasili. Primátor Otokar Klein tvrdil, že územný plán podobný typ zariadenia v tejto lokalite neumožňuje. 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Mestské a vidiecke ŽP