Nová štúdia: Bez zmeny poľnohospodárskej politiky úbytok vtákov nezastavíme

22.08 2016,

Nová štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Conservation letters, skupinou výskumníkov pôsobiacich v oblasti ochrany prírody, vrátane organizácie BirdLife Europe a jej národných organizácii došla k záveru, že legislatíva v oblasti ochrany prírody a agri-environmentálne schémy môžu prispievať k ochrane vtákov poľnohospodárskej krajiny, avšak ich vplyv je oslabený zničujúcim dopadom intenzifikácie poľnohospodárstva.

Štúdia s názvom Tracking Progress Towards EU Biodiversity Strategy Targets: EU Policy Effects in Preserving its Common Farmland Birds (Sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov Stratégie EÚ pre ochranu biodiverzity: vplyv politík EÚ pri ochrane vtákov poľnohospodárskej krajiny) analyzuje do akej miery mali agri-environmentálne schémy v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, chránené vtáčie územia a ochrana druhov z prílohy 1 Smernice o vtákoch vplyv na vývoj populácií.
 
Vedci skúmajúci údaje z monitoringu 39 druhov vtákov poľnohospodárskej krajiny z obdobia 1981 až 2012 na úrovni Európskej únie došli k záveru, že za úbytok vtákov lúk a polí môže intenzifikácia poľnohospodárstva. Štúdia potvrdila, že politiky EÚ v oblasti ochrany prírody môžu znížiť pokles vtáčích populácií, ale nedokážu ho zvrátiť, ak nedôjde k zásadnej zmene poľnohospodárskej politiky tak, aby prispievala k ochrane biodiverzity. Štúdia zistila, že sústava európskych chránených území Natura 2000 a agri-environmentálne schémy financované zo zdrojov EÚ majú pozitívny vplyv na vývoj populácií vtákov, ale nedokážu vykompenzovať negatívny vplyv intenzifikácie poľnohospodárstva.
 
Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko hovorí: „Nová štúdia je ďalším potvrdením výsledkov nedávneho Fitness checku Smerníc o vtákoch a biotopoch: Politiky EU v oblasti ochrany prírody sú účinne, ak sú správne implementované, ale nemajú šancu zvrátiť kolaps biodiverzity kým bude ich účinok podkopávaný zle nastavenou Spoločnou poľnohospodárskou politikou."
 
Táto štúdia je ďalším nesporým signálom, že Európska komisia musí zahájiť skúmanie, či Spoločná poľnohospodárska politika napĺňa stanovené ciele a či prispieva k ochrane životného prostredia. Potvrdzuje oprávnenosť volania viac ako 100 mimovládnych organizácii, vrátane SOS/BirdLife Slovensko po bezodkladnom preskúmaní tzv. Fitness checku Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Zdroj: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko)

Viac informácií:


 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Mimovládne organizácie