Preskočit na obsah

N. Hrabovec: Spoločnosť Bukocel vyvážala bielu látku protizákonne

25.05 2012, MŽP SR

Spoločnosť Bukocel, ktorá vyvážala nebezpečnú bielu látku na pole v katastri obce Nižný Hrabovec porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch. Vyplýva to z výsledkov kontroly, ktorú vykonala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia. Firma nevyviezla kaustifikačný kal na skládku v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami integrovaného povolenia, ale darovala ho spoločnosti Agrofyt v Nižnom Hrabovci na vápnenie pôdy. Na kontrolu bude nadväzovať správne konanie o uložení pokuty. Inšpektori v ňom môžu spoločnosti uložiť pokutu až takmer 332-tisíc eur.

Z výsledkov kontroly je známe aj to, že spoločnosť Bukocel porušila aj ďalšiu podmienku integrovaného povolenia, podľa ktorej je povinná odovzdávať odpad len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

Konanie Bukocelu sa netýka len životného prostredia, ale aj iných oblastí, predovšetkým rezortu pôdohospodárstva. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, ktorý je súčasťou rezortu pôdohospodárstva, prijal rozhodnutie, ktorým Bukocelu zakázal uvádzať kaustifikačné vápno do obehu a spoločnosti Agrofyt zakázal používanie a aplikáciu tohto vápna na poľnohospodársku pôdu. Zároveň nariadil odstránenie vápna z celej poľnohospodárskej pôdy, na ktorú bolo aplikované, do 15. júna tohto roku.

Copyright © MŽP SR 2021

Súvisiace články

Značky

IPKZ Odpady Pôda