Preskočit na obsah

Nelegálny výrub drevín na Domaši už envirorezort rieši

27.06 2012, Enviroportal

Výrub bezmála 23-tisíc stromov vŕby, topoľa a jelše na ploche 32 hektárov v Turanoch nad Ondavou sa uskutočnil bez potrebného súhlasu.  Vyplýva to z nedávno ukončenej kontroly inšpektorov z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu ŽP v Košiciach. Vinníkovi hrozí pokuta až do výšky 33 193 eur.

Výrub na základe riadne uzavretej zmluvy o spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) vykonal živnostník Martin K. Ten bol teda v tomto prípade, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny kontrolovanou osobou. Inšpektori v rámci prešetrovania podnetu zistili, že SVP ako správca vodných tokov oznámil Obvodnému úradu životného prostredia v Stropkove, tento výrub drevín a zároveň i to, že výrub bude vykonávať v spolupráci s dodávateľskou firmou.

Miesto, kde sa výrub uskutočnil, je súčasťou významného prvku územného systému ekologickej stability, a to nadregionálneho biokoridoru Ondava - Ladomírka. Ten tvoria brehové porasty, zvyšky lužných podhorských lesov a aluviálne lúky. Bez zásahu bolo vyše 35 rokov. Vodná nádrž Domaša bola v rámci projektu inventarizácie mokradí Slovenska zaradená medzi regionálne významné mokrade. Územie je tiež súčasťou paneurópskej migračnej trasy sťahovavých vtákov a riečneho ekologického koridoru.

Napriek tomuto významu územia Domaše príslušný obvodný úrad ŽP nevyužil ustanovenie zákona o ochrane prírody a krajiny a neurčil podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu, resp. výrub nepozastavil, neobmedzil alebo nezakázal. 

Kontrolovaná osoba, ktorá vykonala výrub drevín v dobrej viere, že SVP si splnil oznamovaciu povinnosť a ona teda žiadne povinnosti vo vzťahu k OÚŽP Stropkov nemá, však podľa zákona o ochrane prírody a krajiny mala tento úrad požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín. To však neurobila, čím porušila zákon. Táto kontrolovaná osoba však uskutočnila výrub drevín len v katastrálnom území v Turanoch nad Ondavou. Výrub v katastrálnych územiach Lomné, Bžany a Valkov vykonával iný subjekt,  firma zo Svidníka. Táto kontrola sa zatiaľ neskončila.

Zdroj: SIŽP

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Les