Preskočit na obsah

Naučme deti vážiť si vodu!

22.03 2012, Enviroportal

Naučme deti vážiť si vodu!

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody. Pre členské krajiny OSN je príležitosťou zapojiť sa do aktivít, ktorých cieľom je informovať širokú verejnosť o význame vody a poukázať na nevyhnutnú potrebu chrániť ju a šetriť ňou. Táto potreba je aktuálna aj po 20 rokoch. Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí. 

 

Každý šiesty obyvateľ tejto planéty nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Pre deti z rozvojových krajín predstavujú infekčné choroby spôsobené nedostatočnou hygienou a obmedzeným prístupom k pitnej vode väčšiu hrozbu ako epidémie AIDS, malária či vojnové konflikty. 
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa môžu pýšiť nesmiernym bohatstvom v podobe kvalitnej pitnej vody. Dôležité je však naučiť sa vážiť si toto bohatstvo, aby sme s ním mohli rozumne narábať a zachovali ho aj pre ďalšie generácie. Preto je potrebné aby si už naše deti vodu vážili, pestovali návyky ako s ňou šetriť a čo najmenej ju znečisťovali.
 
Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa mnohé školy zapájajú do aktivít Svetového dňa vody. Patrí medzi ne aj ZŠ Košická v Bratislave, pre ktorú environmentálna organizácia DAPHNE pripravila zaujímavú vyučovaciu hodinu. "Program, ktorý sme pre žiakov 3. ročníka pripravili je netradičný v tom, že využíva interaktívny 3D model krajiny, ktorý  umožňuje  názorne demonštrovať žiakom dopady znečisťovania jednotlivých zložiek krajiny na kvalitu vody. Na modeli si spoločne ukážeme  dôsledky správania sa človeka v krajine. Vodou z detskej krhličky simulujeme dážď, ktorý zmýva nečistoty z okolitej krajiny a splavuje ich do korýt riek či vodných nádrží. Deti tak môžu sledovať, ako veľmi je "voda" zraniteľná, pretože ju znečisťujeme  nielen priamo, ale významnými zdrojmi znečistenia sú aktivity, ktoré sa vykonávajú v poľnohospodárstve, priemysle či lesníctve. Dôležité je, že to, čo deťom vysvetľujeme, môžu na modeli priamo sledovať, čo im umožní uvedomiť si súvislosti v krajine," uviedla koordinátorka environmentálnej výchovy Jana Menkynová. 
Tento program sa teší veľkej obľube medzi malými i veľkými  deťmi. Bol vytvorený v rámci projektu, podporeného organizáciou Ekopolis Praktická ekovýchova pre materské školy  - Tvoríme model zdravej 
krajiny, ktorý bol v roku 2011 ocenený Cenou Nadácie Orange v oblasti vzdelávania.
 
Samotný edukačný program je realizovaný v rámci projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode,  na ktorom DAPHNE spolupracuje s Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Slovenskou agentúrou životného prostredia od roku 2010. Jedným z cieľov projektu je zvýšiť povedomie detí i verejnosti o význame vody pre život.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Voda Projekty, dotácie Mimovládne organizácie